Съдържание


Vol. 3, Issue 1, 2014

SOME RESULTS OF FOREST ECOSYSTEM SERVICES MODEL ON THE TERRITORY OF YUNDOLA AND TETEVEN

Автори: Иван Палигоров, Емил Галев

Резюме

Some results, obtained by the work of international research project: Integrated future-oriented management of forest landscapes - INTEGRAL are presented. The decision support system (DSS) SYBILA were partly adapted and used for the first time in Bulgaria. The results of indicators changes model: total volume of standing timber, volume and yield class structure of possible timber cutting volume and total biomass volume under different forest management regimes on the territory of Yundola and Teteven for the period of 50 years are analysed.

Ключови думи: forest and forestry management, forest ecosystem services modelling, decision support system

EN Version

QUANTITATIVE AND QUALITATIVE WOOD PRODUCTION OF FIR (ABIES BORISII-REGIS MATTF.) IN DIFFERENT SITE QUALITIES

Автори: Dimitrios Koutsianitis, Elias Voulgaridis

Резюме

Of the numerous environmental factors affecting tree growth, the relationship between site quality and tree growth seems to be the most important. In this work, the production of fir wood (Abies borisii-regis Mattf.) on quantitative and qualitative basis was investigated in relation to three different site qualities (II, III, IV) at the University forest of Pertouli-Trikala, Greece. For the grading of round timber produced from 268 fir trees, the EN 1927-1:2008 CEN standard was employed. The results showed that the site quality has an influence on both quantitative and qualitative production of fir wood. Higher production and better quality of fir wood were found to be produced in the site quality II, while in the site quality IV, the quantity and quality of wood produced were less and inferior, respectively. In the site quality III, the production and quality of fir wood were at intermediate level.

Ключови думи: fir, wood production, quality of wood, site quality

EN Version

MODELING AND NUMERICAL SIMULATION OF WOOD TORREFACTION

Автори: Anélie Pétrissans, Joël Hamada, Mounir Chaouch

Резюме

Torrefaction is a thermal treatment step in a relatively low temperature range of 210–240˚C, which aims to improve the dimensional stability and durability of wood. The weight loss kinetics for torrefaction of wood samples was studied using equipment specially conceived to measure mass losses during thermal treatment. Laboratory experiments were performed under nitrogen. A mathematical model for the kinetics of the thermodegradation process was used and validated. Measurements of temperature distribution and weight loss were performed sample of poplar wood during pyrolysis in an inert atmosphere at 230°C. The mathematical formulation describing the simultaneous heat and mass transfers requires coupled nonlinear partial differential equations. These unsteady-state mathematical model equations were solved numerically by the commercial package FEMLAB. A detailed discussion of the computational model and the solution algorithm is given. Once the validity of different assumptions of the model had been analyzed, the experimental results were compared with those calculated by the model. Acceptable agreement was achieved.

Ключови думи: Heat treatment, modelling, reaction kinetics; thermo-degradation, wood

EN Version

DETERMINATION OF GLUE JOINT SHEAR STRENGTH OF THERMALLY MODIFIED PINE (PINUS SILVESTRIS) AND BIRCH (BETULA PENDULA) IN COMPARISON WITH THE UNMODIFIED WOOD

Автори: Elena Vladimirova

Резюме

The aim of this study was to determine the glue joint shear strength of thermally modified pine (Pinus silvestris) and birch (Betula pendula) in comparison with the unmodified wood and to look at the possibilities of its simultaneous gluing on the same equipment in the same conditions. For the experiments used two types of glue: polyvinylacetate glue (PVAc) Kleiberit 303.0 and polyurethane glue Kleiberit PUR – 501.0. Afterwards glue joint ultimate strength in shear parallel to the grain was measured.

Ключови думи: thermally modified wood, glue joint, shear strength, birch, pine

EN Version

ИЗСЛЕДВАНЕ ПРОЦЕСА НА НАДЛЪЖНО ПРОФИЛНО ФРЕЗОВАНЕ НА МАСИВНА ДЪРВЕСИНА. ЧАСТ I: ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФИЛА НА ФРЕЗЕРА

Автори: Живко Гочев

Резюме

В настоящата статия е изследван процеса на надлъжно профилно фрезоване на масивна дървесина. В първата част на статията е направен анализ на: профила на универсалната фрезова глава, използвана за експерименталните изследвания; особеностите на процеса на стружкообразуване при надлъжно фрезоване; влиянието на подаването на зъб и точността на разположение на зъбите на фрезера върху качеството на обработените повърхнини. Направените изводи ще бъдат използвани при експерименталното изследване на процесите.

Ключови думи: Профилно фрезоване, универсална фрезова глава за профил, стружкообразуване

EN Version

ИЗСЛЕДВАНЕ ПРОЦЕСА НА НАДЛЪЖНО ПРОФИЛНО ФРЕЗОВАНЕ НА МАСИВНА ДЪРВЕСИНА. ЧАСТ II: ВЛИЯНИЕ НА ЧЕСТОТАТА НА ВЪРТЕНЕ И СКОРОСТТА НА ПОДАВАНЕ ВЪРХУ ГРАПАВОСТТА НА ОБРАБОТЕНИТЕ ПОВЪРХНИНИ

Автори: Живко Гочев

Резюме

В тази статия са представени резултати от експериментални изследвани за процеса на надлъжно профилно фрезоване на масивна дървесина. Във втората част са изследвани влиянието на честотата на въртене на фрезера и скоростта на подаване на материала върху грапавостта на обработените повърхнини. Изследванията бяха проведени в лабораторията по „Рязане на дървесината и режещи инструменти” на ЛТУ. За целта беше използвана универсална фреза, модел ФД-3 (България), с долно разположение на вала и механизирано подаване на материала. Резултатите могат да се използват като база за формиране на конкретни препоръки, насочени към повишаване надеждността на машината, както и на точността и качеството на обработената продукцията.

Ключови думи: Профилно фрезоване, универсална фрезова глава за профил, скорост на подаване, честота на въртене, грапавост на повърхнините

EN Version

СТАТИЧЕН АНАЛИЗ НА БАНЦИГОВ ВАЛ ПО МКЕ

Автори: Нели Станева

Резюме

Проведен е статичен анализ на основния вал на универсален банциг с две лагерни опори, конзолна ремъчна шайба и конзолно долно лентоводно колело по метода на крайните елементи (МКЕ). 3D моделът на банциговия вал е изграден с CAD програма с всички елементи на реалния вал – шпонков канал, канали за пружинен пръстен, центрови отвори, фаски, загръгления и т.н. Получени и визуализирани са разпределението на напреженията, деформациите, преместванията, коефициентите на сигурност срещу разрушаване в 3D модела на банциговия вал.

Ключови думи: вал, универсален банциг, статичен анализ, МКЕ, CAD

EN Version

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРИНУДЕНИТЕ УСУКВАЩИ ВИБРАЦИИ В РЕЖЕЩИЯ МЕХАНИЗЪМ НА КЛАС ФРЕЗОВИ МАШИНИ, ИЗПОЛЗВАНИ В ГОРСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

Автори: Георги Вуков, Валентин Славов, Георги Ковачев

Резюме

В предлаганата работа е представено числено изследване на принудените усукващи трептения на режещия механизъм на фрезова машина. При изследването се използва разработен от авторите конкретен механо – математичен модел, който позволява изследване на усукващите трептения на този вид машини. Типичните особености в конструкцията на разглеждания клас фрезови машини се отчитат в разработения модел. Резултатите от изследването са приложими за формиране на конкретни обосновани препоръки при експлоатацията на тези машини. Препоръките са от несъмнена полза за повишаване на надеждността на изследваните машини, а едновременно с това и на точността и качеството на продукцията на фрезовите машини. Резултатите са важни за вибродиагностиката на фрезовите машини и са от безспорна полза при провеждане на вибрационен анализ на системата.

Ключови думи: Фрезови машини, моделиране, усукващи вибрации

EN Version

ДЕФОРМАЦИЯ НА ВАЛОВЕ И ОСИ, НАТОВАРЕНИ С НАПРЕЧНА СИЛА В КОНЗОЛНАТА ЧАСТ

Автори: Славчо Соколовски, Евгения Славчева, Ненчо Делйски

Резюме

В работата се дава методологията на изчисляване на валовете и осите на деформация с отчитане на радиалната хлабина в лагерите.

Определено е провисването на валовете и осите при два случая: когато търкалящите лагери се приемат за идеално твърди опори и когато същите се приемат за еластични. 

  Преместването в търкалящите лагери  е сбор от първоначалната им хлабина и еластичните деформации на търкалящите тела и пръстените им.

Целта на работата е да се определят еластичните деформации на търкалящите тела и пръстените на лагерите.

Ключови думи: валове, оси, търкалящи лагери, провисване, радиална хлабина

EN Version

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НЯКОИ ПРЪСНАТОПОРЕСТИ ДЪРВЕСНИТЕ ВИДОВЕ ПО КОЛИЧЕСТВЕНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА АНАТОМИЧНИТЕ ИМ ЕЛЕМЕНТИ

Автори: Николай Бърдаров, Дияна Младенова

Резюме

При пръснатопорестите, трахеите макар и различни по диаметър и гъстота, при всеки вид могат да са повече или по-малко близки по тези характеристики.

Работата разглежда различията на трахеите при няколко местнорастящи дървесни вида, имащи само едноредни сърцевинни лъчи.

Измерени са средния диаметър и гъстотата на трахеите. От тях са изчислени площта на отделните анатомични елементи. Определени са средната аритметична и дисперсията с цел да се използват като диагностични показатели. Направена е проверка на значимостта на статистическите извадки, за да се определи коя от анатомичните характеристики може да се използва за разпознаване

Ключови думи: пръснатопореста дървесина, тополи, трахеи

EN Version

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЛАГОПОГЛЪЩАНЕТО НА ТЕРМИЧНО МОДИФИЦИРАНА ДЪРВЕСИНА ОТ БУК, СМЪРЧ И ТОПОЛА

Автори: Панайот Панайотов, Живко Георгиев

Резюме

За целта на изследването е осъществено термично третиране при 210ºC  на смърчова, букова и тополова дървесина дървесина в среда на слънчогледово олио.  Термично-третирана дървесина се различава от изходната натурална по цвят, мирис,плътност и други физични и механични свойства. От термично третираната дървесина са изработени проби с размери 30х30х10mm(последния по-посока на влакната). Успоредно с това са изработени контролни проби от  същата дървесина изсушени до постоянна маса при температура 103±2°C. Определено е влагопоглъщането на проби съгласно БДС 16987-89.

Ключови думи: дървесина, смърч, бук, топола, влагопоглъщане, термично модифицирана дървесина

EN Version

ИЗСЛЕДВАНЕ НИВОТО НА ШУМА ПРИ ФРЕЗОВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ОТ БЯЛ БОР (Pinus silvestris L.)

Автори: Веселин Брезин, Павлин Вичев

Резюме

Обработването на дървесина чрез фрезоване е един от най-широко използваните процеси на рязане в дървообработващата и мебелна промишленост. Едновременно с това процесът на фрезоване се характеризира с нива на шумова имисия превишаващи пределно допустимите санитарно-хигиенни норами.

В работата се разглежда влиянието на скоростта на подаване, честотата на въртене на работния вал (респективно скоростта на рязане), и дебелината на снемания слой върху нивото на шум измерено на работното място при фрезоване на детайли от Бял Бор (Pinus silvestris L.).

Ключови думи: шум, звукова имисия, шум при фрезоване, процес на фрезоване

EN Version

МОДЕЛИРАНЕ НА ТОПЛИННАТА ЕНЕРГИЯ, НЕОБХОДИМА ЗА РАЗМРАЗЯВАНЕ НА ДЪРВЕНИ МАТЕРИАЛИ В ХИГРОСКОПИЧНИЯ ДИАПАЗОН

Автори: Ненчо Делйски

Резюме

Предложен е математичен модел на специфичната топлинна енергия qbfr, която е необходима за размразяване на съдържащи лед материали в хигроскопичния диапазон. Енергията qdfr се състои от две части: енергия за нагряване на  съдържащата лед дървесина  до разтопяването на леда в нея qwfr и енергия за разтояване на леда от свързаната вода в дървесината qbw. С използване на модела са изчислени qwfr, qbw и qdfr за подложена на размразяване дъбова, бялборова, букова и тополова дървесина с влагосъдържание от 0.2 kg.kg-1 до границата на хигроскопичния диапазон и с начална температура от -20 oC до -2 oC, при която приключва топенето на леда от свързаната вода.

Ключови думи: моделиране, специфична топлинна енергия, размразяване на дървесина, хигроскопичен диапазон, дървесен вид

EN Version

СЪВМЕСТНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДИНАМИКАТА И ЯКОСТТА НА ЛЕНТОВИ ТРИОНИ ВЪВ ФАКУЛТЕТА ПО ДЪРВООБРАБОТВАНЕ В РОЗЕНХАЙМ, ГЕРМАНИЯ

Автори: Стефан Стефанов, Frieder Scholz

Резюме

По време на изследователски престой през 2013 г. на първия автор във факултета по дървообработване в Розенхайм, Германия, по линия на DAAD, бе проведено съвместно изследване на динамиката и якостта на лентови триони. В статията се анализират проблеми, свързани с динамична нестабилност на нови лентови триони със специална форма на зъбите при различни условия на опъване на трионите и на лентоводителната система. Представят се резултати и заключения от изследването.

Ключови думи: лентови триони, динамична нестабилност, якост, форма на зъбите, хидравлично опъване, лентоводителна система

EN Version

THE INTERNAL FORCES AND STRESSES IN THE BLADE OF A HORIZONTAL BANDSAW AFTER SOLVING THE STATICALLY INDETERMINATE PROBLEM

Автори: Стефан Стефанов, Валентин Атанасов

Резюме

The problem of the internal forces and stresses in the blade of a horizontal band-saw is statically indeterminate in the case of pre-tensioning by a spring. After our solution in a preceding article, in this paper the internal forces and stresses in the different parts of the blade are considered. Some remarks are addressed to the interpretation of such stresses in the bandsaw references reviewed. As well, stresses are analyzed relating to bending the blade over the wheel contours. Additional stresses are also outlined: at the guide rollers, other more bending stresses, as well as stresses due to torsion of the blade, etc.

Ключови думи: horizontal bandsaw blade, spring mechanism, statically indeterminate system, internal forces, stresses

EN Version

EVALUATION OF ENERGY POTENTIAL OF WOOD PELLETS

Автори: Martin Lieskovsky, Michal Ferencik, Живко Гочев, Константин Маринов

Резюме

The paper presents basic energy characteristics of wood pellets from different producents. We took the samples from producents in Bulgaria and in Slovakia. Energy characteristics of the pellets, such as their dimensions, moisture content, content of ash, gross and net calorific value were estimated in accordance with European technical standards. We used the standard STN EN 14961-1:2010, Solid biofuels as a basic platform for estimation. Values of net calorific value belonged to interval between 16,103 MJ.kg-1 and 17,120 MJ.kg-1, moisture content values were in interval 7,2÷12 %. We observed ash content of the samples from 0,43 to 1,47 %. All of tested samples met the requirements of the standards for ecological biofuel.

Ключови думи: Wood Pellets, Technical Standard, Gross calorific value

EN Version

WATER RESISTANCE OF PLYWOOD BONDED WITH ALCOHOL-SOLUBLE PHENOL-FORMALDEHYDE RESIN

Автори: Violeta Jakimovska Popovska, Borche Iliev, Юлия Михайлова

Резюме

Тhe aim of the research presented in this paper is to study the water resistance of experimental plywood bonded with alcohol-soluble phenol-formaldehyde resin. The evaluation of water resistance is made on the basis of the obtained data for the changes of the physical properties of plywood after exposure to prolonged water treatment. Tests for the thickness swelling, volume swelling and water absorption are made after immersion in water for prolonged period in controlled laboratory conditions. The measuring of thickness, length, width and mass of plywood specimens for determination of these properties is made after immersion in water for the period of 1 day (24 hours) to 52 days (1248 hours).

The experimental plywood model was made from peeled beech veneers. Pure alcohol-soluble phenol-formaldehyde resin is used as plywood binder.

The research results showed that the plywood model has uniform density; it is dimensionally stable during and after prolonged water treatment, without any deformations of the shape of the test specimens. The changes of the values of thickness and volume swelling, as well as the values of water absorption in the analyzed period are proportional to change of the duration of the period of water treatment. According to the obtained data from the tests of these properties the plywood model meets the requirements of the standard for load-bearing plywood for use in construction.

Ключови думи: plywood, alcohol-soluble phenol-formaldehyde resin, water resistance, thickness swelling, water absorption, dimensional stability

EN Version

ПРОГНОЗИРАНЕ НА ДЕФОРМАЦИОННО-ЯКОСТНАТА ХАРАКТЕРИСТИКА НА КОНСТРУКЦИОННИТЕ ПЛОЧИ ОТ ДЪРВЕСНИ ЧАСТИЦИ ПРИ ПРОДЪЛЖИТЕЛНО СТАТИЧНО НАТОВАРВАНЕ НА ОГЪВАНЕ

Автори: Николай Йосифов, Стефан Делин

Резюме

Обект на изследването е прогнозирането на устойчивостта на конструкционните три- и многослойни плочи от дървесни частици (КПДЧ) на продължително статично натоварване на огъване в условията на относително суха среда. Теоретичните предпоставки на разработката са реологичния модел на КПДЧ и принципната схема на деформацията им при продължително натоварване, алгоритъма и номограмата за определяне на коравината на КПДЧ въз основа имитационния им модел на “двойно т-греда” и регресионните зависимости на модулите на еластичност на КПДЧ с различни дебелини от обемната им плътност.

Предложени са алгоритъм и номограма за определяне на коефициента на продължително натоварване на КПДЧ за прогнозиране на устойчивостта им като конструктивни елементи в мебелите и строителните конструкции. Определен е коефициента на пълзене на композитните плочи от дървесни частици в експлоатационни условия.

Ключови думи: конструкционни плочи от дървесни частици (КПДЧ); продължително натоварване; коефициент на пълзене; еластична деформация

EN Version

ВЛИЯНИЕ НА НЯКОИ ТЕХНОЛОГИЧНИ ФАКТОРИ ВЪРХУ ФИЗИЧНИТЕ СВОЙСТВА НА MDF ОТ ДЪРВЕСИНА НА ТВЪРДИ ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ

Автори: Юлия Михайлова, Виктор Савов, Йордан Боршуков

Резюме

На базата на извършен литературен преглед и анализ относно влиянието на режимите на производство върху физичните показатели на плочите от дървесни влакна със средна плътност, са определени следните променливи фактори: температура на пресуване, дебелина на плочите и съдържание на свързващо вещество.

В настоящият доклад са представени резултатите от проведените аналитични и имперични изследвания относно влиянието на температурата на пресуване, дебелината на плочите и съдържанието на свързващо вещество върху физичните показатели на плочи тип MDF (плочи от дървесни влакна със средна плътност, произведени по сух метод) от твърди широколистни видове. Изведени са регресионни модели, отразяващи влиянието на променливите фактори върху показателите на плочите. Разгледани са измененията в стойностите на тези показатели при съчетания на нивата на производствените фактори. Извършен е анализ на резултатите, като са изведени съответните изводи.

Ключови думи: MDF, механични показатели, твърда широколистна дървесна суровина, технологини фактори

EN Version

ОЦЕНКА НА НИВО НА КАЧЕСТВО НА ПДЧ С ИЗПОЛЗВАНЕ НА СТАТИСТИЧЕСКИ МЕТОДИ

Автори: Юлия Михайлова, Цветелин Евстатиев

Резюме

Определянето на качеството на продукцията в преобладаващата си част е на база на периодично вземани проби. Това се отнася и за производството на плочи от дървесни частици. Статистическите методи дават възможност за оценка на ниво на качество не само на готовата продукция, но и на производствените процеси при които е създадена. Тази оценка позволява предприемане на мерки за подобряване на качеството в случайте когато не е постигнато небходимото ниво.

След обработка на данни предоставени от завод производител на ПДЧ и на проведени изпитвания на плочи от някои производители, се установиха значителни промени в нивото на качество за различни периоди. В някои случаи нивото на качеството е далеч над изискванията по стандарт, докато за други е под тези изисквания.

Ключови думи: качество, статистически методи, ПДЧ

EN Version

FUNCTIONAL-BASED AND ACTIVITY-BASED COST MANAGEMENT SYSTEMS IN WOODWORKING ENTERPRISES- SPECIFICS AND PERSPECTIVES FOR IMPLEMENTATION

Автори: Николай Нейков, Нено Тричков, Ангел Петков, Даниел Койнов

Резюме

The role of driver tracing is significantly expanded by identifying drivers unrelated to the volume of product produced. The use of both unit- and non-unit-based activity drivers increases the accuracy of cost assignments and the overall quality and relevance of cost information. Such cost accounting systems are called an activity based cost (ABC) systems. In woodworking exist a great deal of auxiliary processes which require specific costs drivers due to precise the cost allocation. In this paper is made an attempt of modeling and testing of such a methodic for costs tracing and allocation in lumber production.

Ключови думи: activity based costing, cost management systems, woodworking

EN Version

АНАЛИТИЧНО СРАВНЕНИЕ МЕЖДУ СТРОИТЕЛНО-КОНСТРУКТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ ОТ МАСИВНА И СЛЕПЕНА ДЪРВЕСИНА

Автори: Милена Мидева-Димитрова, Теодор Рошавелов

Резюме

В доклада са илюстрирани възможностите за приложение на строително-конструктивни елементи изработени от слепена дървесина, като алтернатива на традиционно използваните елементи от масивна дървесина. За демонстрация на тези възможности е предложен пример, при който с помощта на метода на крайните елементи е анализирано напрегнатото и деформирано състояние на един и същ конструктивен елемент изпълнен от масивна и слепена дървесина. Представени са резултатите от изчисленията, съгласно  действащата нормативна уредба.

Получените резултати и направеното сравнение между тях, дава надежда за разширяване възможностите за ефективно приложение на конструкции от слепена дървесина у нас, както за инженери така и за дизайнери и архитекти, при това с по-сложни форми и по-големи подпорни разстояния.

Ключови думи: слепени конструкции, конструкции от масивна дървесина

EN Version

РЕЖИМИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ОГЪНАТИ БУКОВИ ДЕТАЙЛИ ПОСРЕДСТВОМ ВИСОКОЧЕСТОТНО НАГРЯВАНЕ

Автори: Димитър Ангелски

Резюме

Производството на огънати детайли е технологичен процес с голяма продължителност. Многократно съкращаване на необходимото време за пластифициране и сушене на дървесината може да се реализира чрез високочестотното й нагряване. Основните режимни параметри, чрез които се контролира производството на огънати детайли във високочестотно електромагнитно поле са: честотата на тока, съдържанието на вода в материала, продължителността на процесите пластифициране, огъване и стабилизиране, отношението между решетъчен и аноден ток (Ip/Ia). Съставянето на режим за бездефектното изпълнение на операцията е многовариантна и трудна задача. По въпроса няма достатъчно данни и изследвания, особенно за цялостни режими включващи последователното изпълнение на фазите „пластифициране”, „огъване” и „сушене” на дървесина. Проведени са комплексни режими за производство на огънати детайли при променлива честота на полето.  Целта на изследването е съставянето на рационален режим за бездефектно производство на огънати детайли чрез високочестотно загряване. Проведените режими са оценени посредством продължителността на производствения цикъл и реализирания брак.

Ключови думи: режими за огъване на масивна дървесина, букова дървесина, високочестотно електомагнитно поле, честота на полето

EN Version

ВЛИЯНИЕ НА СЪВРЕМЕННИТЕ СИСТЕМИ ЗА ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ ВЪРХУ МОТИВАЦИЯ НА МЛАДИТЕ ХОРА ЗА ПРЕВРЪЩАНЕТО НА ОБУЧЕНИЕТО В ДЕЙНОСТ ЗА ЦЯЛ ЖИВОТ

Автори: Марина Младенова, Богомил Брезин

Резюме

Традиционните форми на образование отговаряха на потребностите на младите хора във време когато е било възможно с относителна сигурност да бъдат предвидени познанията и уменията, от които те ще се нуждаят през годините на зрелия си живот. Днес това не е така. Младите хора вече не могат да очакват да прекарат целия си живот в една и съща сфера на дейност или дори на едно и също място; професионалният им път ще се променя по начин, който не може да бъде предвиден и те ще се нуждаят от широк кръг общи умения, които ще им позволят да се приспособят. В един все по-сложен и глобализиран свят творческите умения, умението да се мисли разностранно, уменията в различни области и адаптивността като тенденция се ценят повече от специализираните познания.

За да се отговори на тези потребности е необходимо като част от учебните програми по дисциплините да бъдат зададени освен знанията, които следва да се преподават, да се определят резултатите (уменията и навиците, които се очаква да бъдат развити от обучаемите на различни етапи от тяхното обучение).

В настоящата разработка се представя теоретичната рамка за електронно обучение и се подлага на дискусия въпросът  Могат ли съвременните системи за електронно обучение да предоставят на младите хора умения и мотивация за превръщането на обучението в дейност за цял живот?

Ключови думи: електронно обучение, взаимодействие обучаем-съдържание, взаимодействие обучаем-преподавател, взаимодействие обучаем-обучаем, взаимодействие обучаем-интерфейс

EN Version