Съдържание


Vol. 1, Issue 2, 2012

РЕГИОНАЛНИ АСПЕКТИ НА ФИРМЕНАТА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ В ДЪРВОДОБИВА

Автори: Николай Стоенчев

Резюме

Съществена част от дърводобивната дейност в България се извършва от частни дърводобивни фирми. От тяхното активно участие в търговете за възлагане на обществени поръчки, от кадровата им осигуреност и от снабдеността им с технически и транспортни средства до голяма степен зависи изпълнението на планираните сечи – качествено и в необходимите срокове. Особеностите на терена, различните по вид и зрелост насаждения, размера на площите, определени за дърводобив и други фактори пораждат различия в икономическите параметри, които те реализират в отделните райони на страната. За да се постигне разумен баланс между интересите на собственика на гори и ползвателя, тези различия заслужава да бъдат проучени, на което е посветено настоящото изследване.

Ключови думи: производителност на труда, конкурентоспособност, инвестиции

BG Version

ФИЗИКОМЕХАНИЧНИ И ТЕХНОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА НА ДЪРВЕСИНАТА НА ОБИКНОВЕНИЯ КЕСТЕН ОТ РАЗЛИЧНИ МЕСТОРАСТЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ

Автори: Борислав Кючуков, Георги Кючуков

Резюме

Съобщават се резултатите от изследванията върху физикомеханичните и технологични свойства на дървесината на обикновения кестен от различни месторастения в България. Моделни дървета за изследванията са доставени от Беласица, Славянка, Пирин планина и Западна Стара планина.

Установено е, че дървесината на обикновения кестен притежава благоприятни декоративно-художествени, физикомеханични и технологични свойства за използването ѝ в конструкциите на мебелите, вратите, прозорците и в интериора на жилищните и обществените сгради, включително и за компоненти на паметници на културата с национално-историческо и декоративно-художествено значение. Препоръчва се да се организира селективен добив на облите кестенови материали и целесъобразно използване на дървесината им.

Ключови думи: Дървесина от обикновен кестен (Castanea sativa Mill.); Физикомеханични и технологични свойства на дървесината

BG Version

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЛИЯНИЕТО НА РЕБРАТА ВЪРХУ АКУСТИЧНИТЕ СВОЙСТВА НА ДЕКОВЕ ЗА КИТАРИ

Автори: Николай Бърдаров, Румена Нисторова

Резюме

Качеството на музикалните инструменти зависи не само от добрата дървесина, но и от начина на изграждане на трептящите части. Работата разглежда влиянието на размерите и разположението на ребрата върху разпределението на резонансите на декове за китари.

Изследвани са декове от четирите основни схеми за класическа китара. Последователно са измервани акустичните характеристики на всяка от дъските изграждащи дековете. Проследена е промяната на резонансите след поставянето на ребрата върху тях. Установено е влиянието на лакирането на дековете върху честотата и амплитудата на резонансите.

Ключови думи: : музикални инструменти, резонансна дървесина, декове, ребра, резонанси

BG Version

ИЗСЛЕДВАНЕ ВЪРХУ ПРОМЯНАТА НА ТРАХЕИТЕ В РАМКИТЕ НА ГОДИШНИЯ ПРЪСТЕН ПРИ НЯКОЛКО ВИДА ОТ РОД ДЪБ (G. QUERCUS)

Автори: Николай Бърдаров, Румена Нисторова

Резюме

Строежът на дървесината на кръговопорестите видове силно зависи от широчината на пръстените. Най-силно се променят размерите и разположението на трахеите. Работата разглежда един от основните представители с кръговопореста дървесина – род Дъб.

Изследвани са няколко вида от рода, като са измерени диаметъра и гъстотата на трахеите. Разгледана е промяната на тези анатомични характеристики в рамките на годишния пръстен. Направено е сравнение между отделните стойности, за да се установи влиянието им върху приложението на дървесината.

Ключови думи: кръговопореста дървесина, дъб, трахеи, годишни пръстени

BG Version

ДЪЛГОТРАЙНОСТ НА ДЪРВООБРАБОТВАЩИТЕ МАШИНИ И МЕТОДИ ЗА НЕЙНОТО ПОВИШАВАНЕ

Автори: Христо Михайлов, Нено Тричков

Резюме

На базата на предишни теоретични и експериментални изследвания от авторите на този доклад е анализирана теоретично трайността (дълготрайността) на дървообработващите машини, като едно от свойствата на тяхната надеждност. Описан и обоснован за първи път е коефициентът на дълготрайност – ηт на дървообработващите машини през целия им жизнен цикъл. Коефициентът на дълготрайност на дървообработващите машини представлява безразмерна величина, винаги по-малка от единица. Този коефициент отчита фактически извършената работа от машината и времето, необходимо за ремонт и престои. Отношението ηт може широко да се използва при теоретичното изучаване на кинематиката и динамиката на различни конструкции механизми и механични системи в дървообработващите машини, при анализиране и работа с конструктивни решения за компановка на такива машини. Показателите на свойството дълготрайност са: технически ресурс и експлоатационен срок.

Въз основа на това и от направения теоретичен анализ са предложени и обосновани специфични методи за повишаване на дълготрайността на дървообработващите машини, както и препоръки за тяхното прилагане. Тези методи могат да бъдат широко приложими при теоретичен анализ и изучаване на механичните системи на дървообработващите машини и дървообработващото оборудване..

Ключови думи: дълготрайност, дървообработващи машини, продукти, технически ресурси и жизнен цикъл

BG Version

САУ НА ЧЕСТОТАТА НА ВЪРТЕНЕ НА ПРОМЕНЛИВОТОКОВ ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛ НА РЕЖЕЩИЯ МЕХАНИЗЪМ НА МАШИНА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА РЯЗАН ФУРНИР

Автори: Петър Петров, Ненчо Делйски, Веселин Брезин

Резюме

В работата е представено устройството и действието на система за автоматично управление (САУ) на честотата на въртене на мощен променливотоков електродвигател на режещия механизъм на машина за производство на рязан фурнир. В САУ е вграден микропроцесорен програмируем регулатор на електрическото напрежение, захранващо управляемия електродвигател.

САУ е внедрена, в резултат на което е повишена значително производителността на машината за рязане на фурнир, понижени са нейните специфични енергийни разходи и е намалено интелектуалното натоварване на оператора на машината.

Ключови думи: рязан фурнир, машина за рязан фурнир, автоматично управление, честотен регулатор

BG Version

ВЛИЯНИЕ НА СКОРОСТТА НА ФИЛТРАЦИЯ И НАЧАЛНОТО ПРАХОСЪДЪРЖАНИЕ НА СМЕСТТА ВЪРХУ СЪПРОТИВЛЕНИЕТО НА ФИЛТЪРНАТА ТЪКАН

Автори: Петър Николов

Резюме

Изследвана е филтърна тъкан – Филтъртекс А. Определено е съпротивлението на тъканта при различна скорост на филтрация и при различно прахосъдържание на очиствания въздух.

Ключови думи: аеросмес, прахосадържание, скорост на филтрация

BG Version

СВОЙСТВА БИОТОПЛИВА – ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЩЕПЫ ДРЕВЕСИНЫ ROBINIA PSEDOACACIA L. КЛОНА NYIRSEGI, ВЫРАЩЕННОГО НА ПЛАНТАЦИЯХ

Автори: Ладислав Дзуренда, Мирослав Дзуренда

Ключови думи:

BG Version

РОЛЯТА НА ПОЛОЖИТЕЛНИЯ ТЕМПЕРАТУРЕН ГРАДИЕНТ ПРИ СУШЕНЕ НА ФАСОНИРАНИ ДЪРВЕСНИ МАТЕРИАЛИ

Автори: Теодор Лулчев, Христофор Виделов

Резюме

В работата се разглеждат в теоретичен и технологичен план конкретни възможности за сушене в условията на положителен температурен градиент. Ускореното придвижване на водата от централните към повърхностните слоеве създава условия за по-бързо и по-качествено сушене. Разглеждат се четири случаи когато е възможно създаването на подобни условия – високочестотно, микровълново и вакуумно сушене, както и чрез използване на циклични конвективни режими.

Ключови думи: сушене на дървесина, положителен температурен градиент, високочестотно сушене, микровълново сушене, вакуумно сушене, циклични конвективни режими

BG Version

НАЧАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОМЕНЛИВОТО ОПЪНОВО НАПРЕЖЕНИЕ В ЛЕНТОВ БАНЦИГОВ ТРИОН С ОГЛЕД ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА УМОРА

Автори: Стефан Стефанов, Петя Колева, Зоя Василева, Траянка Гаврилова, Никола Николов, Камен Гецов

Резюме

Затвореният контур на лентов банцигов трион е ярък пример към темата „Разкриване на вътрешна статична неопределимост“ от курса по съпротивление на материалите за студентите от специалността ТД („Технология на дървесината“) в ЛТУ – София. Предлага се оригинален модел за якостни и деформационни изчисления на лентовия трион, опасващ двете колела на банциг. Разкрива се вътрешната статична неопределимост по начин, изучаван от студентите. За едно моментно положение на триона в различни негови точки се определя опъновото напрежение с отчитане на монтажния опън, силата на рязане, огъването по периферията на колелата и загряването. Напрежението в коя да е точка при едно нейно обикаляне по контура на триона минава през различни стойности и се изменя по осцилограма със сложни, случайни вариации. При това положение трионът е застрашен от умора на материала. Получена е теоретично ориентировъчна изходна осцилограма, която в следващи изследвания ще се усложни с допълнителни вариации. Предвижда се приложение на метода „Интегриране на диференциалите на умората“ (ИДУ), разработен във ФГП за оценка на уморната дълготрайност. Очаква се направеното изследване да продължи във възможни дипломни и дисертационни работи под ръководство и на преподаватели от следващите учебни курсове, с намеса на динамични явления в изчислителния модел, с образуване на спектри на натоварвания при различни режими на рязане, и т.н.

Ключови думи: лентов банцигов трион, статично неопределим затворен контур, умора на материалите, интегриране на диференциалите на умората (ИДУ)

BG Version

НАПРЕЖЕНИЯ В БАНЦИГОВАТА ЛЕНТА НА МОБИЛНИ ХОРИЗОНТАЛНИ БАНЦИЗИ

Автори: Валентин Атанасов

Резюме

Проучени са напреженията, действащи върху лентовия трион на мобилните хоризонтални банцизи. Анализирани са методите за тяхното определяне и влиянието им върху качеството на обработваните повърхнини. Изследвана е връзката между техническите параметри на основните възли на машината и режещия инструмент, както и тяхното влияние върху големината на напреженията. Формулирани са основните насоки за по-нататъшни изследвания в тази област.

Ключови думи: мобилен хоризонтален банциг, банцигова лента, напрежения

BG Version

ИЗСЛЕДВАНЕ ВЪРХУ ЗАТОЧВАНЕТО НА ТЕСНИ ЛЕНТОВИ ТРИОНИ

Автори: Живко Гочев

Резюме

Заточването и заглаждането на режещите инструменти са основните и в същото време завършващи етапи при тяхната подготовка. Освен това, при тези процеси не винаги може да се получи острие с необходимите качества. Това налага инженерно-техническият персонал, пряко занимаващ се с поддържането на инструментите да притежава задълбочени знания и добри практически умения.

В статията са представени резултатите от експериментални изследвания от заточване на тесни лентови триони с абразивни инструменти с керамична и бакелитова свръзка. Определени са показателите на работоспособност и качеството на абразивните инструменти. По експериментален път е определена трайността на заточените лентови триони.

Ключови думи: тесни лентови триони, абразивни инструменти, заточване

BG Version

ДЪРВЕСНОПОЛИМЕРНИ КОМПОЗИТИ НА ОСНОВАТА НА РЕЦИКЛИРАНИ ПОЛИОЛЕФИНИ

Автори: Петър Велев, Станислава Ковачева

Резюме

Полиолефините са едни от най-широко използваните полимери. Това води до натрупване на огромни количества употребявани смесени полимери, които трудно могат да се разделят и преработят повторно. Използването на смес от рециклирани полиолефини за изработване на дървеснополимерни композити е една от възможностите за подобряване на свойствата и оползотворяване на смесени полиолефинови суровини. Изследвано е влиянието на модифицирането с малеинизиран полипропилен и с бутадиенстиренов каучук, върху физикомеханичните свойства на композити, изготвени от дървесно брашно и полиолефинов рециклат.

Ключови думи: рециклиране, полиолефини, дървеснополимерни композити, екструзия

BG Version

ОПТИМИЗИРАНЕ СЪСТАВА НА ПЛОЧИТЕ ПРОИЗВЕДЕНИ ОТ ПШЕНИЧЕНА СЛАМА И ТАЛАШ ОТ ДЪРВЕСИНАТА НА БУК И СМЪРЧ

Автори: Лиляна Вълчева, Лилия Лозанова, Тодор Тодоров

Резюме

Оползотворяването на дървесните отпадъци за производството на плочи или други композитни изделия и съчетаването им с различни селскостопански лигноцелулозни суровини добива все по-голяма популярност.

В това изследване са произведени плочи от смеси на пшеничена слама и талаш от дървесината на бук и смърч. Определени са следните свойства на плочите: якост на огъване; якост на напречен опън; водопоглъщане и набъбване. За оптимизиране състава на плочите е използван метода на симплексните решеткови планове на ШЕФФЕ и са построени диаграми „състав-свойство“.

Въз основа на резултатите от проведения планиран експеримент са обобщени изводи относно възможността в състава на плочите от дървесни частици, произведени от отпадъчната суровина, да се включи до 33 % пшеничена слама при запазване на качеството на готовата продукция.

Ключови думи: оптимизация; плочи от дървесни частици; талаш; пшеничена слама; водопоглъщане; набъбване по дебелина; якост на огъване; якост на разлепване.

BG Version

ИЗСЛЕДВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА СВЪРЗВАЩО ВЕЩЕСТВО ВЪРХУ ЕКСПЛОАТАЦИОННИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ТВЪРДИ ПДВ

Автори: Виктор Савов

Резюме

Плочите от дървесни влакна са хомогенен дървесен композитен материал, с дисперсна фаза – дървесни влакна, а ролята на матрица изпълняват свързващите вещества (адхезионни връзки) и кохезионните връзки формиращи се между дървесните елементи. Ролята и значението на двата основни вида връзки за крайните показатели на плочите е различна в зависимост от метода на производство. Адхезионните връзки имат голямо значение при производството на ПДВ по сух метод.

В настоящият доклад е представено изследване за влиянието на съдържанието на свързващо вещество, при използване на фенолформалдехидни смоли, върху експлоатационните показатели на твърди ПДВ, произведени по сух метод, от дървесина на твърди широколистни дървесни видове. За целта е проведен планиран експеримент в лабораторни условия. Определени са коефициентите на корелация и са изведени функционални зависимости между съдържанието на свързващо вещество и експлоатационните показатели на плочите. Извършен е анализ на резултатите, като са изведени съответни изводи.

Ключови думи: ПДВ, съдържание на свързващо вещество, фенолформадехидна смола, корелация

BG Version

СРАВНИТЕЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА АДХЕЗИЯТА НА ЛЕПИЛНИ ФИЛМИ, ФОРМИРАНИ С КАPБАМИДФОРМАЛДЕХИДНИ И ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНИ ЛЕПИЛА

Автори: Панайот Панайотов, Галина Съйкова

Резюме

В настоящия доклад експериментално е изследвана адхезията на лепилни филми, формирани с карбамидформалдехидни и поливинилацетатни лепила към дървесина. Установено е влиянието на някои фактори (грапавост на слепваните повърхности, специфично налягане, температура) върху стойностите на адхезията. За целта са използвани пробни тела от дървесина на бук, карбамидформалдехидно лепило PREFERE 4114 и поливинилацетатно лепило „Jowacoll 124“. Якостта на слепването е определена съгласно регламентите на БДС EN 302 и БДС EN 205.

Ключови думи: слепване; адхезия; дървесина; лепила реактивни; ПВА лепила

BG Version

НОРМАТИВИ ЗА МАКСИМАЛНИТЕ ОГЪВАЩИ МОМЕНТИ НА НЯКОИ ОСНОВНИ ВИДОВЕ НЕРАЗГЛОБЯЕМИ ЪГЛОВИ СЪЕДИНЕНИЯ НА КОНСТРУКТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ ОТ ЕДНОСЛОЙНИ ПЛОЧИ ОТ МАСИВНА БЯЛ БОРОВА ДЪРВЕСИНА

Автори: Ася Маринова

Резюме

Определящи фактори за якостта и формоустойчивостта на корпусните мебели са якостта и коравината на съединенията на конструктивните им елементи. Появилият се в последните години голям интерес към мебелите, изработени от мебелни плочи от масивна дървесина, налага да се проведат изпитвания за определяне на якостната и деформационната характеристика на ъглови съединения на конструктивни елементи от плочи от масивна дървесина.

В настоящото изследване са дадени определените експериментално максимални огъващи моменти на някои от най-често използваните неразглобяеми ъглови съединения на конструктивни елементи от еднослойни плочи от масивна бял борова дървесина при натоварване на огъване със събиране на рамената и препоръчаните за тях нормативни стойности.

Установено е, че видът на съединенията има определящо влияние върху якостта им при натоварване на огъване. Определените максимални огъващи моменти и предложените нормативи за тях на изпитаните неразглобяеми ъглови съединения на еднослойни плочи от масивна дървесина на бял бор при натоварване на огъване могат да се използват за якостно изследване на корпусни мебели, изработени от масивна дървесина, както и за контрол на качеството при производството им.

Ключови думи: корпусни мебели, еднослойни плочи от масивна дървесина от бял бор, неразглобяеми ъглови съединения, якостна характеристика, максимални огъващи моменти, огъване със събиране на рамената, нормативи

BG Version

ТРАЙНОСТ НА ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНИ ПОКРИТИЯ ФОРМИРАНИ ВЪРХУ ОБЛИЦОВЪЧНИ ЕЛЕМЕНТИ ОТ ТЕРМОДЪРВЕСИНА

Автори: Живко Георгиев

Резюме

Изследвана е трайността на полимерни покрития, формирани върху облицовъчни елементи от смърчова термодървесина. Покритията са формирани с алкидна органично разтворима система и водоразтворима акрилатна система. Направени са оценки на разрушенията върху дървесината и покритията, експонирани на открито в продължение на четири години. Установено е, че покритията формирани с водоразтворима акрилатна система имат частични разрушения във вид на кратери в началото напълно отлюспване на покритието в тези зони в последствие, докато тези формирани с алкидна система се разрушават в близост до челата. Термодървесината без покритие посивява и се появяват пукнатини в челата. Тези тенденции са също валидни и за алкидната защитна система, но не са валидни за акрилатната водоразтворима система. Покритията получени с алкидна защитна система имат характерни разрушения в зоните на лятната дървесина, които са по-силно подчертани в тангенциалните проби.

Ключови думи: термодървесина, алкидни покрития, акрилатни покрития, трайност

BG Version

ПРИЛОЖЕНИЕ НА МЕТОДА FMEA ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО НА КОРПУСНИ МЕБЕЛИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО

Автори: Юлия Михайлова, Дияна Младенова

Резюме

Качеството на произвежданите продукти заема изключително важна позиция във всички производства днес. Това се налага от непрекъснато растящата конкуренция на пазарно ниво – клиентите все повече държат на качествените продукти и се обръщат към онези фирми, които могат да им предоставят необходимото според техните изисквания. С особена важност се отнася това за фирмите-производители на мебели.

Ето защо от изключителна важност е да се намерят точните подходи и методи за управление и осигуряване на качеството. Един от тези методи е методът FMEA (Failure Mode and Effect Anаlysis), който представлява аналитичен инженерен метод, използван за изследване и отстраняване на потенциални несъответствия, проблеми, дефекти и грешки.

Цел на разработката е да се установи възможността за приложение на метода FMEA при повишаване на качеството на произвежданите корпусни мебели като са изпълнени следните задачи: Извършена е оценка на риска от допускането на потенциални несъответствия, проблеми, дефекти и грешки при производството на корпусни мебели в конкретна фирма като са характеризирани  причините, водещи до тях чрез прилагане на FMEA метода; Определени са необходимите действия за подобрение; Извършена е нова оценка на риска за потенциални несъответствия, проблеми, дефекти и грешки след извършване на набелязаните подобрени чрез FMEA метода.

Ключови думи: качество, FMEA, оценка на риска, корпусни мебели

BG Version

ФИРМЕН ДИЗАЙН. ЕЛЕМЕНТИ И СТРАТЕГИИ ЗА РАЗВИТИЕ

Автори: Янчо Генчев

Резюме

Развитието на фирмите за проектиране и производство на мебели минава през различни етапи. В условията на непрекъсната конкуренция, съвременният свят се характеризира с разширяване и развитие на глобализацията, и интернационализация на икономическите процеси в условията на информационна (телекомуникационна) революция. В работата се разглеждат основните елементи на фирменият дизайн, като основа за създаване на цялостна концепция за изграждане на идентичност на фирмата. Обърнато е специално внимание на избора на стратегия на проектиране на единични и серийни мебели.

Ключови думи: фирмен дизайн, методи на проектиране, мебели

BG Version

ЖИЛИЩНИЯТ ФОНД В БЪЛГАРИЯ. СЪСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ

Автори: Мария Маринова

Резюме

В годините на преход жилищният фонд се променя динамично. Социалните промени в обществото довеждат до промени и в материалната среда. Новият начин на живот предполага един различен поглед върху средата на обитаване, която придобива нов облик. Интерес представлява динамиката на диференциране на вида и качеството на жилищата у нас. Целта на настоящата работа е да се установи състоянието на жилищния фонд и тенденциите в неговото изменение.

Ключови думи: жилищен фонд, промени, тенденции

BG Version

ИЗСЛЕДВАНЕ НА АРХИТЕКТУРАТА В БЪЛГАРИЯ ОТ ПЕРИОДА НА XIX ДО СРЕДАТА НА XX ВЕК

Автори: Александра Първанова

Резюме

В статията се разглежда развитието в архитектурата на България от периода на Възраждането до средата на XX век. Извършва се анализ на съществуващите исторически образци в жилищната и обществена архитектура. Проследява се тяхното развитие във времето. Направеното изследване има за задача да покаже как еклектичния европейски стил от този период оставя отпечатък върху българската архитектура. Целта на проучването е да се обясни многостилието в интериора и мебелите, използвайки основните архитектурни елементи като източник.

Ключови думи: архитектура, Българска архитектура, исторически образци, Възрожденска архитектура

BG Version

ЕКО?!?

Автори: Павлина Воденова

Резюме

В огромното разнообразие на различни продукти в наши дни търсенето на адекватни източници на вдъхновение на дизайнерите с всеки изминал ден се превърща във все по-голямо предизвикателство. Изключително модерно напоследък стана всички нови продукти да носят етикета „еко“ или „био“, но дали това е само начин да привлечем вниманието на потребителите към тях, или напротив – представлява изграждане на ново поведение, ориентирано в посока на изграждане на отговорност към планетата и нейните ценни ресурси – ето това е въпросът, отговора на който търси автора.

Вглеждайки се в близкото минало, и проследявайки развитието на различните етикети до наши дни се стига до извода, че наименованието „еко“ или „био“ не трябва да се използва самоцелно, че не трябва повече даден продукт да бъде произвеждан само поради факта, че икономиката има необходимост от него, а напротив – при проектирането му да бъде осмислена всяка една страна, като авторът добавя и една нова – а именно – да се помисли и за т.нар. „втори живот“ на дадения продукт, и това колко важно е досегашният цикъл на живот на продуктите „от люлката до гроба“ да бъде заменен с нов – „от люлка до люлка“. А това трябва да се превърне в отговорност на много хора, включително и на дизайнерите.

Ключови думи: екологично, безвредно, био, дизайн

BG Version

СИМУЛАЦИОННИ ПРОГРАМИ ЗА СЛЪНЧЕВИ ТЕРМИЧНИ СИСТЕМИ

Автори: Мая Стоянова, Лиляна Такева, Румен Стойков

Резюме

Един от приоритетите на българската икономика и енергетика е оптималното оползотворяване потенциала на възобновяемите енергийни ресурси. Инвеститори и инженери все по-често се сблъскват с въпроси свързани с вземане на оптимални решения по отношение на слънчевите термични системи, слънчевия добив и полученото количество енергия. На световния пазар се предлагат множество симулационни програми за оценка на слънчевата топлинна енергия - такива за прогнози на добива, оразмеряване на слънчеви топлинни системи, оптимизиране на процесите в тях и др. В настоящото изследване е представен сравнителен анализ на симулационни програми за слънчеви термични системи. Предложена е класификация според процеса на програмиране и са разгледани модели представители на направената класификация. Предлага се кратко описание на всеки инструмент, придружено с описание на силните и слабите му страни. В таблица се предлага сравнителна информация за разгледаните модели, като необходима квалификация на ползвателя, брой потребители на програмата, категория ползватели, необходими компютърни платформи, език на програмиране, цена и др. Представената информация ще е от съществена полза за инженери, конструктори, университетски преподаватели и студенти работещи в областта на ВЕИ.

Ключови думи: възобновяеми енергийни източници, слънчеви термични системи, симулационни програми, модели, енергийна оценка

BG Version

ТЕХНОЛОГИИ ЗА БИОГОРИВА ОТ ДЪРВЕСНИ ОТПАДЪЦИ

Автори: Николай Вангелов

Ключови думи:

EN Version