Автор: Георги Кючуков

Статии

COMPARATIVE ANALYSIS BETWEEN THE DESTRUCTIVE BENDING MOMENTS OF END AND T-SHAPE CORNER JOINTS OF FRAME STRUCTURAL ELEMENTS MADE OF SOLID CHESTNUT WOOD WITH A CROSS SECTION OF 50 X 25 MM

Автори: Георги Кючуков, Georgi Gruevski, Борислав Кючуков

Резюме

A comparative analysis between the destructive bending moments of end and T-shape corner joints of details from solid chestnut wood (Castanea sativa Mill.) with cross section of 50 x 25 mm has been done.

In this study has been found that the types of joints and the area of their contact surface have considerably influence on their strength characteristics. The T-shape corner joints have in average about 20 % higher destructive bending moment compare to the end corner joints. The non-dismountable mortise and tenon joints are destroyed by average of 80 % higher bending moment compare to the dismountable joints. Dowel joints have two times lower bending moment compare to the mortise and tenon joints and from 3 to 24 % higher bending moment compare to the dismountable joints. 

Ключови думи: End and T-shape corner joints of frame structural elements; Destructive bending moments of corner joints; Sweet chestnut solid wood

EN Version

COMPARATIVE STUDY ON THE DESTRUCTIVE BENDING MOMENTS OF SOME END CORNER JOINTS OF STRUCTURAL ELEMENTS OF SOLID BEECH WOOD WITH CROSS SECTION OF 50 X 25 MM

Автори: Борислав Кючуков, Георги Кючуков, Васил Живков

Резюме

The paper shows the results of the studies on the strength characteristics of the end corner joints of the structural elements of solid beech wood with a cross section of 50 x 25 mm used in the construction of seating furniture.

It has been found out that, on the basis of the values of the destructive bending moment, the non-dismountable end corner joints are arranged in the following descending order: half-open mortise and tenon joint; blind stub mortise and tenon joint with dowel and cross dowel; blind stub mortise and tenon joint and dowel joints.

It has been found out that, on the basis of the values of the destructive bending moment, the dismountable end corner joints are arranged in the following descending order: joints with two one-piece connectors “Confirmat” following by joint with two universal connectors with bolt and cross dowel.

It is recommended to use the studies’ results in calculating the dimensions of seating furniture.

Ключови думи: corner joint of details; destructive bending moments; beech solid wood

EN Version

ФИЗИКОМЕХАНИЧНИ И ТЕХНОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА НА ДЪРВЕСИНАТА НА ОБИКНОВЕНИЯ КЕСТЕН ОТ РАЗЛИЧНИ МЕСТОРАСТЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ

Автори: Борислав Кючуков, Георги Кючуков

Резюме

Съобщават се резултатите от изследванията върху физикомеханичните и технологични свойства на дървесината на обикновения кестен от различни месторастения в България. Моделни дървета за изследванията са доставени от Беласица, Славянка, Пирин планина и Западна Стара планина.

Установено е, че дървесината на обикновения кестен притежава благоприятни декоративно-художествени, физикомеханични и технологични свойства за използването ѝ в конструкциите на мебелите, вратите, прозорците и в интериора на жилищните и обществените сгради, включително и за компоненти на паметници на културата с национално-историческо и декоративно-художествено значение. Препоръчва се да се организира селективен добив на облите кестенови материали и целесъобразно използване на дървесината им.

Ключови думи: Дървесина от обикновен кестен (Castanea sativa Mill.); Физикомеханични и технологични свойства на дървесината

BG Version

СРАВНИТЕЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪРХУ РАЗРУШАВАЩИТЕ ОГЪВАЩИ МОМЕНТИ НА СРЕДНИ ЪГЛОВИ СЪЕДИНЕНИЯ НА ДЕТАЙЛИ ОТ МАСИВНА КЕСТЕНОВА ДЪРВЕСИНА С НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ 50 X 25 MM.

Автори: Георги Кючуков, Georgi Gruevski, Борислав Кючуков

Резюме

Дадени са резултатите от изследванията върху якостната характеристика на средните ъглови съединения на детайли от масивна кестенова дървесина с напречно сечение 50 x 25 mm, използвани в конструкцията на мебелите за седене.

Установено е, че според стойността на разрушаващия огъващ момент неразглобяемите средни ъглови съединения се подреждат в следния низходящ ред: чрез проходящ овален чеп и длаб тип А; чрез непроходящ овален чеп и длаб тип А; чрез проходящ овален чеп и длаб тип Б; чрез овален чеп и длаб тип Б; чрез две дибли ф 10 mm; чрез овален вставен чеп и длаб.

Според стойността на разрушаващия огъващ момент разглобяемите средни ъглови съединения се подреждат в следния низходящ ред: чрез две едноелементни разглобки тип „confirmat“; чрез два винта за дървесина; чрез две разглобки с болт и гайка тип „шведска“.

Препоръчва се резултатите от изследванията да се използват при оразмеряването на мебелите за седене.

Ключови думи: Средни ъглови съединения на детайли от масивна дървесина; Разрушаващи огъващи моменти; Масивна дървесина от обикновен кестен

BG Version