Автор: Николай Стоенчев

Статии

OPPORTUNITIES FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF LOGGING THROUGH OPTIMIZATION OF BUSINESS RELATIONS BETWEEN ECONOMIC SUBJECTS

Автори: Николай Стоенчев

Резюме

Wood has so far remained a major source of revenue that fund forest-cultural activities. It creates livelihood of populations in forest areas and improvement of its organization is in the interest of the state as a major forest owner and private timber companies and local communities.

The present study has attempted comparative characteristic of economic results obtained by private logging companies. Different options has been discussed for improving relations between state and private forestry companies to achieve a lasting balance of interests in the allocation of income from logging under regulations established by the legislation, practical experience and advanced theoretical concepts in this area.

Ключови думи: forestry, competitiveness, efficiency

EN Version

IMPLEMENTATION OF THE „BUSINESS ADVISOR“ INFORMATION SYSTEM FOR OPTIMIZING THE ECONOMIC RELATIONSHIPS BETWEEN SUBJECTS IN WOOD CUTTING ACTIVITY

Автори: Николай Стоенчев, Анна Розева, Павел Дичев

Резюме

The sustainable develpoment of forestry is closely related to the rational distribution of the income obtained from the wood use, the main part of it being cutting. For the successful and foresight regulation of the relationships between economic subjects that maintain and perform cutting activity both reliable legal base and intime operarational information are required. Current investigation aims to support the right management decision making by implementing the “Business advisor” information system for the precise definition of the production expenses when determining the initial prices in auction procedures for cutting assignment in the state forests.

Ключови думи: information system, cutting auction, production expenses

EN Version

РЕГИОНАЛНИ АСПЕКТИ НА ФИРМЕНАТА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ В ДЪРВОДОБИВА

Автори: Николай Стоенчев

Резюме

Съществена част от дърводобивната дейност в България се извършва от частни дърводобивни фирми. От тяхното активно участие в търговете за възлагане на обществени поръчки, от кадровата им осигуреност и от снабдеността им с технически и транспортни средства до голяма степен зависи изпълнението на планираните сечи – качествено и в необходимите срокове. Особеностите на терена, различните по вид и зрелост насаждения, размера на площите, определени за дърводобив и други фактори пораждат различия в икономическите параметри, които те реализират в отделните райони на страната. За да се постигне разумен баланс между интересите на собственика на гори и ползвателя, тези различия заслужава да бъдат проучени, на което е посветено настоящото изследване.

Ключови думи: производителност на труда, конкурентоспособност, инвестиции

BG Version