Автор: Веселин Брезин

Статии

ИЗСЛЕДВАНЕ НИВОТО НА ШУМА ПРИ ФРЕЗОВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ОТ БЯЛ БОР (Pinus silvestris L.)

Автори: Веселин Брезин, Павлин Вичев

Резюме

Обработването на дървесина чрез фрезоване е един от най-широко използваните процеси на рязане в дървообработващата и мебелна промишленост. Едновременно с това процесът на фрезоване се характеризира с нива на шумова имисия превишаващи пределно допустимите санитарно-хигиенни норами.

В работата се разглежда влиянието на скоростта на подаване, честотата на въртене на работния вал (респективно скоростта на рязане), и дебелината на снемания слой върху нивото на шум измерено на работното място при фрезоване на детайли от Бял Бор (Pinus silvestris L.).

Ключови думи: шум, звукова имисия, шум при фрезоване, процес на фрезоване

EN Version

AN INNOVATIVE APPROACH IN EDUCATION

Автори: Веселин Брезин, Боянка Желязова, Радослав Милчев, Марина Младенова, Елена Цветкова

Резюме

Strengthening the links between education systems, in order to develop the potential of young people is at the core of European cooperation process. Leading institutions are there to introduce and provide better teaching and learning through use of new information and communication technologies (ICT). One of the priority areas of the Strategic framework for education and training („ET 2020“) is to promote and develop creativity and innovation through new instruments, which use modern ICT and by training teachers to use ICT.

Information and communication technologies provide a variety of methods and tools that open up new opportunities in distance learning students from the University of Forestry. They allow supporting the educational process by organizing it in a way, that takes into account the individual needs of students and allow building up of important digital competencies needed to achieve "knowledge-based" economy.

Ключови думи: distance learning, information and communication technologies, innovation

EN Version

3D VISUALIZATION OF THE DEFROSTING PROCESS OF BEECH PRISMS IN THE VENEER PRODUCTION

Автори: Ненчо Делйски, Радослав Милчев, Веселин Брезин, Иван Христов

Резюме

The paper presents a new approach for the 3D colour visualization of the obtained with the help of own mathematical model calculated results about the non-stationary temperature distribution in the volume of frozen wood materials with prismatic shape during their defrosting. An example for the application of the approach for visualization of the temperature distribution in frozen beech prisms with thickness 0,4 m, width 0,4 m, length 0,8 m, initial temperature -40 оC, and moisture content 0,3 kg.kg-1 (wood with ice from the bounded water in it) and 0,6 kg.kg-1 (wood with ice from both the bounded and the free water in it) during their defrosting at temperature of the processing medium 80 оC has been given. The results from the studies can be used for the creation of an optimal energy saved thermal treatment of prismatic wood materials during their defrosting with an aim of following plasticizing in the veneer production.

Ключови думи: frozen wood, beech prisms, defrosting, 3D visualization, temperature distribution

EN Version

САУ НА ЧЕСТОТАТА НА ВЪРТЕНЕ НА ПРОМЕНЛИВОТОКОВ ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛ НА РЕЖЕЩИЯ МЕХАНИЗЪМ НА МАШИНА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА РЯЗАН ФУРНИР

Автори: Петър Петров, Ненчо Делйски, Веселин Брезин

Резюме

В работата е представено устройството и действието на система за автоматично управление (САУ) на честотата на въртене на мощен променливотоков електродвигател на режещия механизъм на машина за производство на рязан фурнир. В САУ е вграден микропроцесорен програмируем регулатор на електрическото напрежение, захранващо управляемия електродвигател.

САУ е внедрена, в резултат на което е повишена значително производителността на машината за рязане на фурнир, понижени са нейните специфични енергийни разходи и е намалено интелектуалното натоварване на оператора на машината.

Ключови думи: рязан фурнир, машина за рязан фурнир, автоматично управление, честотен регулатор

BG Version

УСЛОВИЯ НА ТРУД В СТРАНИТЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Автори: Веселин Брезин, Петър Антов

Резюме

Политиката на Европейския съюз (ЕС), касаеща заетостта и социалните дейности, определя конкурентоспособността и устойчивостта като особено важни цели, които трябва да бъдат постигнати чрез изграждане на динамичен в икономическо отношение трудов пазар. За постигане на така определените цели, ЕС трябва да модернизира трудовия си живот, да създаде „повече и по-добри работни места“, както е посочено в Лисабонската стратегия, и да реализира „интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“, съгласно формулировката, съдържаща се в стратегията „Европа 2020“. Гарантирането на качеството на труда и заетостта и осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд са едни от основните предпоставки за изпълнение на поставените цели.

В настоящата статия е изследвана динамиката на условията на труд в страните-членки на Европейския съюз на базата на резултатите от петото Европейско проучване на условията на труд.

Ключови думи: условия на труд, трудови злополуки, безопасност и здраве при работа, страни-членки на Европейския съюз

BG Version

APPLYING OF MS EXCEL 2010 FOR 2D COLOUR VISUALIZATION OF TEMPERATURE FIELDS IN LOGS DURING THEIR DEFROSTING PART 1. SEQUENCE OF PROCEDURES FOR THE CREATION OF 2D COLOUR DIAGRAMS USING MS EXCEL 2010

Автори: Ненчо Делйски, Иван Христов, Веселин Брезин, Ladislav Dzurenda, Радослав Милчев, Славчо Соколовски

Резюме

A methodology for the creation of colourful 2D diagrams using MS Excel 2010, illustrating the temperature distributions in the longitudinal sections of frozen logs during different moments of their defrosting, has been suggested in this paper. For the creation of the diagrams numerical results have been used, which represent the solutions to a non-linear mathematical model of the logs’ defrosting process. These numerical results are presented in files in the .txt format before their processing with the software of MS Excel 2010 aiming at the creation of the 2D colourful diagrams.

Ключови думи: 2D visualization, temperature fields, wood defrosting, oak logs, MS Excel 2010

EN Version

APPLYING OF MS EXCEL 2010 FOR 2D COLOUR VISUALIZATION OF TEMPERATURE FIELDS IN LOGS DURING THEIR DEFROSTING PART 2. 2D VISUALIZATIONS OF THE TEMPERATURE FIELDS IN OAK LOG IN DIFFERENT MOMENTS OF THEIR DEFROSTING

Автори: Ненчо Делйски, Иван Христов, Веселин Брезин, Ladislav Dzurenda, Радослав Милчев, Славчо Соколовски

Резюме

In the first and at the beginning of the second part of this work the methodology for creation of 2D colourful diagrams has been described as thematically-oriented sequence of the used procedures of MS Excel 2010. In this part of the work the methodology has been applied for the preparation of 2D colourful diagrams of temperature distribution in the longitudinal sections of a frozen oak log during its defrosting. The methodology can be used for the preparation of various 2D diagrams for the change of temperature, moisture, and other fields in the volume of different materials in the cases when the diagrams are created using extensive numerical results from models, adequately describing the studied processes.

Ключови думи: 2D visualization, temperature fields, wood defrosting, oak logs, MS Excel 2010

EN Version