Автор: Марина Младенова

Статии

ВЛИЯНИЕ НА СЪВРЕМЕННИТЕ СИСТЕМИ ЗА ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ ВЪРХУ МОТИВАЦИЯ НА МЛАДИТЕ ХОРА ЗА ПРЕВРЪЩАНЕТО НА ОБУЧЕНИЕТО В ДЕЙНОСТ ЗА ЦЯЛ ЖИВОТ

Автори: Марина Младенова, Богомил Брезин

Резюме

Традиционните форми на образование отговаряха на потребностите на младите хора във време когато е било възможно с относителна сигурност да бъдат предвидени познанията и уменията, от които те ще се нуждаят през годините на зрелия си живот. Днес това не е така. Младите хора вече не могат да очакват да прекарат целия си живот в една и съща сфера на дейност или дори на едно и също място; професионалният им път ще се променя по начин, който не може да бъде предвиден и те ще се нуждаят от широк кръг общи умения, които ще им позволят да се приспособят. В един все по-сложен и глобализиран свят творческите умения, умението да се мисли разностранно, уменията в различни области и адаптивността като тенденция се ценят повече от специализираните познания.

За да се отговори на тези потребности е необходимо като част от учебните програми по дисциплините да бъдат зададени освен знанията, които следва да се преподават, да се определят резултатите (уменията и навиците, които се очаква да бъдат развити от обучаемите на различни етапи от тяхното обучение).

В настоящата разработка се представя теоретичната рамка за електронно обучение и се подлага на дискусия въпросът  Могат ли съвременните системи за електронно обучение да предоставят на младите хора умения и мотивация за превръщането на обучението в дейност за цял живот?

Ключови думи: електронно обучение, взаимодействие обучаем-съдържание, взаимодействие обучаем-преподавател, взаимодействие обучаем-обучаем, взаимодействие обучаем-интерфейс

EN Version

AN INNOVATIVE APPROACH IN EDUCATION

Автори: Веселин Брезин, Боянка Желязова, Радослав Милчев, Марина Младенова, Елена Цветкова

Резюме

Strengthening the links between education systems, in order to develop the potential of young people is at the core of European cooperation process. Leading institutions are there to introduce and provide better teaching and learning through use of new information and communication technologies (ICT). One of the priority areas of the Strategic framework for education and training („ET 2020“) is to promote and develop creativity and innovation through new instruments, which use modern ICT and by training teachers to use ICT.

Information and communication technologies provide a variety of methods and tools that open up new opportunities in distance learning students from the University of Forestry. They allow supporting the educational process by organizing it in a way, that takes into account the individual needs of students and allow building up of important digital competencies needed to achieve "knowledge-based" economy.

Ключови думи: distance learning, information and communication technologies, innovation

EN Version

INCREASING THE WORK PRODUCTIVITY BY CREATING WORK PROGRAMMES FOR CNC WOODWORKING CENTRE USING MACROS

Автори: Марина Младенова, Богомил Брезин

Резюме

This article presents the results of a research carried out by the authors of three different approaches of creating work programmes for universal woodworking machine center with computer control (CNC woodworking centre) on work productivity – input of operations by the CNC software, import from CAD software and using created macros. 

The analysis of the results proves that the programming and the use of macros greatly increases work effectiveness when creating work programmes for CNC woodworking centres which leads to increased productivity and competitive advantage.

Ключови думи: CNC woodworking centre, work programme, CAD/CAM, macros

EN Version