Автор: Нено Тричков

Статии

FUNCTIONAL-BASED AND ACTIVITY-BASED COST MANAGEMENT SYSTEMS IN WOODWORKING ENTERPRISES- SPECIFICS AND PERSPECTIVES FOR IMPLEMENTATION

Автори: Николай Нейков, Нено Тричков, Ангел Петков, Даниел Койнов

Резюме

The role of driver tracing is significantly expanded by identifying drivers unrelated to the volume of product produced. The use of both unit- and non-unit-based activity drivers increases the accuracy of cost assignments and the overall quality and relevance of cost information. Such cost accounting systems are called an activity based cost (ABC) systems. In woodworking exist a great deal of auxiliary processes which require specific costs drivers due to precise the cost allocation. In this paper is made an attempt of modeling and testing of such a methodic for costs tracing and allocation in lumber production.

Ключови думи: activity based costing, cost management systems, woodworking

EN Version

DETERMINATION OF WEIGHT FACTORS OF QUALITY INDICES OF PARTICLEBOARDS

Автори: Юлия Михайлова, Нено Тричков, Цветелин Евстатиев

Резюме

The quality of each product is a set of a great number of indices and characteristics that define its ability to meet the consumers’ requirements.

By means of survey of specialists, the more important indices determining the quality of particleboards were ranked and weight factors for each index were calculated. With these weight factors, the determination of composite quality index of PBs will be possible. The results also give guidelines for improvement of the quality of this type of material.

Ключови думи: quality, indices, expert assessment, ranking, concordance, weight factor, PBs

EN Version

MANUFACTURE AND TRADE OF WOOD PRODUCTS IN BULGARIA IN THE IN THE CONTEXT OF STABILITY, GROWTH AND GOVERNMENT POLICY

Автори: Николай Нейков, Нено Тричков, Владислав Тодоров, Ангел Петков

Резюме

Over the years before and after the transition of Bulgarian economy from governmentally planned to market economy the wooden products played important role in many regions of the country. During the past few years and especially in the time of crisis many of the enterprises suffered of low revenues and some went bankrupt. It is important to prescreen the past and the present of wood working sector in Bulgaria to reveal its stability and growth.

Ключови думи: woodworking, sector analysis, crisis, Bulgaria

EN Version

ДЪЛГОТРАЙНОСТ НА ДЪРВООБРАБОТВАЩИТЕ МАШИНИ И МЕТОДИ ЗА НЕЙНОТО ПОВИШАВАНЕ

Автори: Христо Михайлов, Нено Тричков

Резюме

На базата на предишни теоретични и експериментални изследвания от авторите на този доклад е анализирана теоретично трайността (дълготрайността) на дървообработващите машини, като едно от свойствата на тяхната надеждност. Описан и обоснован за първи път е коефициентът на дълготрайност – ηт на дървообработващите машини през целия им жизнен цикъл. Коефициентът на дълготрайност на дървообработващите машини представлява безразмерна величина, винаги по-малка от единица. Този коефициент отчита фактически извършената работа от машината и времето, необходимо за ремонт и престои. Отношението ηт може широко да се използва при теоретичното изучаване на кинематиката и динамиката на различни конструкции механизми и механични системи в дървообработващите машини, при анализиране и работа с конструктивни решения за компановка на такива машини. Показателите на свойството дълготрайност са: технически ресурс и експлоатационен срок.

Въз основа на това и от направения теоретичен анализ са предложени и обосновани специфични методи за повишаване на дълготрайността на дървообработващите машини, както и препоръки за тяхното прилагане. Тези методи могат да бъдат широко приложими при теоретичен анализ и изучаване на механичните системи на дървообработващите машини и дървообработващото оборудване..

Ключови думи: дълготрайност, дървообработващи машини, продукти, технически ресурси и жизнен цикъл

BG Version

ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА И СТРУКТУРАТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО В ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ДЪРВООБРАБОТВАЩАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

Автори: Нено Тричков, Николай Нейков, Ангел Петков

Резюме

Проблемите относно производствената мощност и асортиментната структура са от най-важните и сложни управленски проблеми. Познати в съвременната теория под обобщеното наименование производствена програма те дават отговори на въпросите какво, колко и как да се произвежда. Производствената програма лимитира резултативността на предприятието посредством решаването на икономически задачи относно комбинацията от множество взаимосвързани фактори и условия. Обобщаването на методика за определяне производствената мощност и асортиментната структура на производството е особено актуално за дървообработващите предприятия в контекста на повишените потребности от преоптимизиране на производствените разходи и адаптация на фирмите към среда на свито пазарно търсене.

Ключови думи: критична точка, асортиментна структура

BG Version