Автор: Йордан Боршуков

Статии

ВЛИЯНИЕ НА НЯКОИ ТЕХНОЛОГИЧНИ ФАКТОРИ ВЪРХУ ФИЗИЧНИТЕ СВОЙСТВА НА MDF ОТ ДЪРВЕСИНА НА ТВЪРДИ ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ

Автори: Юлия Михайлова, Виктор Савов, Йордан Боршуков

Резюме

На базата на извършен литературен преглед и анализ относно влиянието на режимите на производство върху физичните показатели на плочите от дървесни влакна със средна плътност, са определени следните променливи фактори: температура на пресуване, дебелина на плочите и съдържание на свързващо вещество.

В настоящият доклад са представени резултатите от проведените аналитични и имперични изследвания относно влиянието на температурата на пресуване, дебелината на плочите и съдържанието на свързващо вещество върху физичните показатели на плочи тип MDF (плочи от дървесни влакна със средна плътност, произведени по сух метод) от твърди широколистни видове. Изведени са регресионни модели, отразяващи влиянието на променливите фактори върху показателите на плочите. Разгледани са измененията в стойностите на тези показатели при съчетания на нивата на производствените фактори. Извършен е анализ на резултатите, като са изведени съответните изводи.

Ключови думи: MDF, механични показатели, твърда широколистна дървесна суровина, технологини фактори

EN Version