Автор: Виктор Савов

Статии

ВЛИЯНИЕ НА НЯКОИ ТЕХНОЛОГИЧНИ ФАКТОРИ ВЪРХУ ФИЗИЧНИТЕ СВОЙСТВА НА MDF ОТ ДЪРВЕСИНА НА ТВЪРДИ ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ

Автори: Юлия Михайлова, Виктор Савов, Йордан Боршуков

Резюме

На базата на извършен литературен преглед и анализ относно влиянието на режимите на производство върху физичните показатели на плочите от дървесни влакна със средна плътност, са определени следните променливи фактори: температура на пресуване, дебелина на плочите и съдържание на свързващо вещество.

В настоящият доклад са представени резултатите от проведените аналитични и имперични изследвания относно влиянието на температурата на пресуване, дебелината на плочите и съдържанието на свързващо вещество върху физичните показатели на плочи тип MDF (плочи от дървесни влакна със средна плътност, произведени по сух метод) от твърди широколистни видове. Изведени са регресионни модели, отразяващи влиянието на променливите фактори върху показателите на плочите. Разгледани са измененията в стойностите на тези показатели при съчетания на нивата на производствените фактори. Извършен е анализ на резултатите, като са изведени съответните изводи.

Ключови думи: MDF, механични показатели, твърда широколистна дървесна суровина, технологини фактори

EN Version

EFFECT OF PRESSING PRESSURE ON INDICES OF FIBREBOARDS MANUFACTURED FROM WOOD OF HARD BROAD-LEAVED SPECIES

Автори: Юлия Михайлова, Виктор Савов

Резюме

The main factor defining the performance of the hard thin FBs is the pressure applied in the process of piezothermal treatment. In order to manufacture a product designed by engineering, the pressing pressure should be with a specific value determined in advance. The latter is in correlation dependence on the tree species, the characteristics of the wood-fibre mass and of the wood-fibre carpet. Determining, out of these factors, is the resistance that the carpet shows under the applied external load, with it depending mainly on the characteristics of the mass and, to a determining degree, on the tree species used for the manufacture of the boards.

In this paper, an investigation on the effect of pressure during manufacture of thin FBs on the basis of beech and cerris oak wood is presented. Derived are the main dependences of the performance of FBs on the factors examined in case of application of the methods of regression analysis, with use of the least squares method. Established are the optimum values of pressure depending on the thickness of the boards and the design thickness set.

Ключови думи: FBs, hard wood-based raw material, piezothermal treatment, thickness, density

EN Version

ИЗСЛЕДВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА СВЪРЗВАЩО ВЕЩЕСТВО ВЪРХУ ЕКСПЛОАТАЦИОННИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ТВЪРДИ ПДВ

Автори: Виктор Савов

Резюме

Плочите от дървесни влакна са хомогенен дървесен композитен материал, с дисперсна фаза – дървесни влакна, а ролята на матрица изпълняват свързващите вещества (адхезионни връзки) и кохезионните връзки формиращи се между дървесните елементи. Ролята и значението на двата основни вида връзки за крайните показатели на плочите е различна в зависимост от метода на производство. Адхезионните връзки имат голямо значение при производството на ПДВ по сух метод.

В настоящият доклад е представено изследване за влиянието на съдържанието на свързващо вещество, при използване на фенолформалдехидни смоли, върху експлоатационните показатели на твърди ПДВ, произведени по сух метод, от дървесина на твърди широколистни дървесни видове. За целта е проведен планиран експеримент в лабораторни условия. Определени са коефициентите на корелация и са изведени функционални зависимости между съдържанието на свързващо вещество и експлоатационните показатели на плочите. Извършен е анализ на резултатите, като са изведени съответни изводи.

Ключови думи: ПДВ, съдържание на свързващо вещество, фенолформадехидна смола, корелация

BG Version