Автор: Юлия Михайлова

Статии

WATER RESISTANCE OF PLYWOOD BONDED WITH ALCOHOL-SOLUBLE PHENOL-FORMALDEHYDE RESIN

Автори: Violeta Jakimovska Popovska, Borche Iliev, Юлия Михайлова

Резюме

Тhe aim of the research presented in this paper is to study the water resistance of experimental plywood bonded with alcohol-soluble phenol-formaldehyde resin. The evaluation of water resistance is made on the basis of the obtained data for the changes of the physical properties of plywood after exposure to prolonged water treatment. Tests for the thickness swelling, volume swelling and water absorption are made after immersion in water for prolonged period in controlled laboratory conditions. The measuring of thickness, length, width and mass of plywood specimens for determination of these properties is made after immersion in water for the period of 1 day (24 hours) to 52 days (1248 hours).

The experimental plywood model was made from peeled beech veneers. Pure alcohol-soluble phenol-formaldehyde resin is used as plywood binder.

The research results showed that the plywood model has uniform density; it is dimensionally stable during and after prolonged water treatment, without any deformations of the shape of the test specimens. The changes of the values of thickness and volume swelling, as well as the values of water absorption in the analyzed period are proportional to change of the duration of the period of water treatment. According to the obtained data from the tests of these properties the plywood model meets the requirements of the standard for load-bearing plywood for use in construction.

Ключови думи: plywood, alcohol-soluble phenol-formaldehyde resin, water resistance, thickness swelling, water absorption, dimensional stability

EN Version

ВЛИЯНИЕ НА НЯКОИ ТЕХНОЛОГИЧНИ ФАКТОРИ ВЪРХУ ФИЗИЧНИТЕ СВОЙСТВА НА MDF ОТ ДЪРВЕСИНА НА ТВЪРДИ ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ

Автори: Юлия Михайлова, Виктор Савов, Йордан Боршуков

Резюме

На базата на извършен литературен преглед и анализ относно влиянието на режимите на производство върху физичните показатели на плочите от дървесни влакна със средна плътност, са определени следните променливи фактори: температура на пресуване, дебелина на плочите и съдържание на свързващо вещество.

В настоящият доклад са представени резултатите от проведените аналитични и имперични изследвания относно влиянието на температурата на пресуване, дебелината на плочите и съдържанието на свързващо вещество върху физичните показатели на плочи тип MDF (плочи от дървесни влакна със средна плътност, произведени по сух метод) от твърди широколистни видове. Изведени са регресионни модели, отразяващи влиянието на променливите фактори върху показателите на плочите. Разгледани са измененията в стойностите на тези показатели при съчетания на нивата на производствените фактори. Извършен е анализ на резултатите, като са изведени съответните изводи.

Ключови думи: MDF, механични показатели, твърда широколистна дървесна суровина, технологини фактори

EN Version

ОЦЕНКА НА НИВО НА КАЧЕСТВО НА ПДЧ С ИЗПОЛЗВАНЕ НА СТАТИСТИЧЕСКИ МЕТОДИ

Автори: Юлия Михайлова, Цветелин Евстатиев

Резюме

Определянето на качеството на продукцията в преобладаващата си част е на база на периодично вземани проби. Това се отнася и за производството на плочи от дървесни частици. Статистическите методи дават възможност за оценка на ниво на качество не само на готовата продукция, но и на производствените процеси при които е създадена. Тази оценка позволява предприемане на мерки за подобряване на качеството в случайте когато не е постигнато небходимото ниво.

След обработка на данни предоставени от завод производител на ПДЧ и на проведени изпитвания на плочи от някои производители, се установиха значителни промени в нивото на качество за различни периоди. В някои случаи нивото на качеството е далеч над изискванията по стандарт, докато за други е под тези изисквания.

Ключови думи: качество, статистически методи, ПДЧ

EN Version

DETERMINATION OF WEIGHT FACTORS OF QUALITY INDICES OF PARTICLEBOARDS

Автори: Юлия Михайлова, Нено Тричков, Цветелин Евстатиев

Резюме

The quality of each product is a set of a great number of indices and characteristics that define its ability to meet the consumers’ requirements.

By means of survey of specialists, the more important indices determining the quality of particleboards were ranked and weight factors for each index were calculated. With these weight factors, the determination of composite quality index of PBs will be possible. The results also give guidelines for improvement of the quality of this type of material.

Ключови думи: quality, indices, expert assessment, ranking, concordance, weight factor, PBs

EN Version

EFFECT OF PRESSING PRESSURE ON INDICES OF FIBREBOARDS MANUFACTURED FROM WOOD OF HARD BROAD-LEAVED SPECIES

Автори: Юлия Михайлова, Виктор Савов

Резюме

The main factor defining the performance of the hard thin FBs is the pressure applied in the process of piezothermal treatment. In order to manufacture a product designed by engineering, the pressing pressure should be with a specific value determined in advance. The latter is in correlation dependence on the tree species, the characteristics of the wood-fibre mass and of the wood-fibre carpet. Determining, out of these factors, is the resistance that the carpet shows under the applied external load, with it depending mainly on the characteristics of the mass and, to a determining degree, on the tree species used for the manufacture of the boards.

In this paper, an investigation on the effect of pressure during manufacture of thin FBs on the basis of beech and cerris oak wood is presented. Derived are the main dependences of the performance of FBs on the factors examined in case of application of the methods of regression analysis, with use of the least squares method. Established are the optimum values of pressure depending on the thickness of the boards and the design thickness set.

Ключови думи: FBs, hard wood-based raw material, piezothermal treatment, thickness, density

EN Version

ПРИЛОЖЕНИЕ НА МЕТОДА FMEA ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО НА КОРПУСНИ МЕБЕЛИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО

Автори: Юлия Михайлова, Дияна Младенова

Резюме

Качеството на произвежданите продукти заема изключително важна позиция във всички производства днес. Това се налага от непрекъснато растящата конкуренция на пазарно ниво – клиентите все повече държат на качествените продукти и се обръщат към онези фирми, които могат да им предоставят необходимото според техните изисквания. С особена важност се отнася това за фирмите-производители на мебели.

Ето защо от изключителна важност е да се намерят точните подходи и методи за управление и осигуряване на качеството. Един от тези методи е методът FMEA (Failure Mode and Effect Anаlysis), който представлява аналитичен инженерен метод, използван за изследване и отстраняване на потенциални несъответствия, проблеми, дефекти и грешки.

Цел на разработката е да се установи възможността за приложение на метода FMEA при повишаване на качеството на произвежданите корпусни мебели като са изпълнени следните задачи: Извършена е оценка на риска от допускането на потенциални несъответствия, проблеми, дефекти и грешки при производството на корпусни мебели в конкретна фирма като са характеризирани  причините, водещи до тях чрез прилагане на FMEA метода; Определени са необходимите действия за подобрение; Извършена е нова оценка на риска за потенциални несъответствия, проблеми, дефекти и грешки след извършване на набелязаните подобрени чрез FMEA метода.

Ключови думи: качество, FMEA, оценка на риска, корпусни мебели

BG Version

ХАРМОНИЗИРАНИ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДЛАГАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ НА ЕДИННИЯ ЕВРОПЕЙСКИ ПАЗАР

Автори: Юлия Михайлова

Резюме

Свободното движение на стоки е крайъгълният камък на Единния пазар. Механизмите, които са необходими за постигането на тази цел, се основават на предотвратяването на техническите пречки пред търговията, на взаимното признаване и на техническото хармонизиране.

С цел подобряване на функционирането на вътрешния пазар за строителни продукти, през месец май 2008 г. Европейската комисия предложи „Директивата за строителните продукти“ (89/106/ЕИО) да бъде заменена с нов регламент, предназначен да премахне все още съществуващите регулаторни и технически препятствия пред свободното движение на строителни продукти в Европейското икономическо пространство.

Новият Регламент за определяне на хармонизирани условия за предлагане на пазара на строителни продукти беше приет от Европейския Парламент и Съвета на ЕС на  9-ти март 2011 г. Регламентът отменя действащата до момента Директива 89/106/ЕЕС за строителни продукти и влиза в сила 20 дни след публикуването му в официалния вестник на Европейския съюз на 04.04.2011 г., т.е. от 24.04.2011 г. След тази дата той става задължителен и се прилага пряко във всички страни-членки.

Производителите на продукти от дървесина е необходимо своевременно да бъдат запознати с новостите в тази област, тъй като голяма част от тяхната продукция се влага в строежите и попада в обхвата на европейското техническо законодателство.

В статията e направен преглед на основните изисквания на Регламент №305/2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагане на пазара на строителни продукти.

Ключови думи: хармонизирани условия; експлоатационни показатели; съществени характеристики; СЕ маркировка

BG Version