Автор: Живко Георгиев

Статии

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЛАГОПОГЛЪЩАНЕТО НА ТЕРМИЧНО МОДИФИЦИРАНА ДЪРВЕСИНА ОТ БУК, СМЪРЧ И ТОПОЛА

Автори: Панайот Панайотов, Живко Георгиев

Резюме

За целта на изследването е осъществено термично третиране при 210ºC  на смърчова, букова и тополова дървесина дървесина в среда на слънчогледово олио.  Термично-третирана дървесина се различава от изходната натурална по цвят, мирис,плътност и други физични и механични свойства. От термично третираната дървесина са изработени проби с размери 30х30х10mm(последния по-посока на влакната). Успоредно с това са изработени контролни проби от  същата дървесина изсушени до постоянна маса при температура 103±2°C. Определено е влагопоглъщането на проби съгласно БДС 16987-89.

Ключови думи: дървесина, смърч, бук, топола, влагопоглъщане, термично модифицирана дървесина

EN Version

INFLUENCE OF WATER-THERMAL CYCLIC TREATED ON THE ADHESION OF PROTECTIVE COATS, FORMED ON WOOD

Автори: Панайот Панайотов, Живко Георгиев, Невена Баташева

Резюме

Wood outdoor exposed in normal atmospheric condition affect the colour and texture due to the impact of UV spectrum of light. Although UV rays penetrate into the wood to a depth of not more than 75–100 µm, they are main cause for initiation of weathering it, due to the conduct of complex and physical- chemical processes. As a result of the combined effects of climatic factors, significant structural changes occur in the surface layer (surface erosion). These changes are denoted by the term weathering. This is impact on the aesthetic appearance of the product and the quality of protective coatings. The water plays an important role for wood destruction. The weathering could be minimizing with surface treatment. These treatments can be performed both with soaking up funds forming protective and decorative coatings. The function of these coatings is to receive and minimize external impact and thus extended to life of articles, therefore increase their durability. It is perform an analysis of adhesion of protective and decorative coatings, formed on building wooden products, water-thermal cyclic treated. It is established that the adhesion decrease after water-thermal treating. It is establish that the water penetrates through to the coats distort its adhesion to wood surfaces. It is made recommendation about the conduct of appropriate activities for coating refresh.

Ключови думи: wood elements, protective coats, building products; water-thermal treatment

EN Version

METHODS OF FORMING COATS WITH ANTIQUE EFFECT

Автори: Панайот Панайотов, Живко Георгиев, Диана Николова

Резюме

Methods of finishing for creating antique effects were analyzed. It was established that to create these finishes - chemical stains, patina powder, sealer and top-coats are used. It is easy and quick to achieve these effects, when they are formed on tannin-containing wood. It is established that antique effects can be coated on wood which doesn’t contain tannin (Spruce, Scots Pine), if the effects are made by suitable stains, paints and top-coats. It was made technologies for making „multicolored chestnut“, „antique paint“ and „crackle“ effects on chestnut and ash wood. These special effects are in use in modern fluency in furniture with antique effects. The most important qualities were explored.

Ключови думи: wood, chemical stains, old finishes, furniture with antique effect

EN Version

ТРАЙНОСТ НА ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНИ ПОКРИТИЯ ФОРМИРАНИ ВЪРХУ ОБЛИЦОВЪЧНИ ЕЛЕМЕНТИ ОТ ТЕРМОДЪРВЕСИНА

Автори: Живко Георгиев

Резюме

Изследвана е трайността на полимерни покрития, формирани върху облицовъчни елементи от смърчова термодървесина. Покритията са формирани с алкидна органично разтворима система и водоразтворима акрилатна система. Направени са оценки на разрушенията върху дървесината и покритията, експонирани на открито в продължение на четири години. Установено е, че покритията формирани с водоразтворима акрилатна система имат частични разрушения във вид на кратери в началото напълно отлюспване на покритието в тези зони в последствие, докато тези формирани с алкидна система се разрушават в близост до челата. Термодървесината без покритие посивява и се появяват пукнатини в челата. Тези тенденции са също валидни и за алкидната защитна система, но не са валидни за акрилатната водоразтворима система. Покритията получени с алкидна защитна система имат характерни разрушения в зоните на лятната дървесина, които са по-силно подчертани в тангенциалните проби.

Ключови думи: термодървесина, алкидни покрития, акрилатни покрития, трайност

BG Version