Автор: Дияна Младенова

Статии

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НЯКОИ ПРЪСНАТОПОРЕСТИ ДЪРВЕСНИТЕ ВИДОВЕ ПО КОЛИЧЕСТВЕНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА АНАТОМИЧНИТЕ ИМ ЕЛЕМЕНТИ

Автори: Николай Бърдаров, Дияна Младенова

Резюме

При пръснатопорестите, трахеите макар и различни по диаметър и гъстота, при всеки вид могат да са повече или по-малко близки по тези характеристики.

Работата разглежда различията на трахеите при няколко местнорастящи дървесни вида, имащи само едноредни сърцевинни лъчи.

Измерени са средния диаметър и гъстотата на трахеите. От тях са изчислени площта на отделните анатомични елементи. Определени са средната аритметична и дисперсията с цел да се използват като диагностични показатели. Направена е проверка на значимостта на статистическите извадки, за да се определи коя от анатомичните характеристики може да се използва за разпознаване

Ключови думи: пръснатопореста дървесина, тополи, трахеи

EN Version

DETERMINATION OF TREE SPECIES IN QUANTITATIVE INDICATORS OF THEIR VASCULAR CELLS

Автори: Николай Бърдаров, Дияна Младенова

Резюме

The wood of deciduous species are characterized by complex structure and greater specialization of cells. Besides the different diameter and density for each type trachea may be more or less similar in size. The work examines the differences of the trachea in several mestnorastyashti several tropical tree species.

Measured are the dimensions of cells and their variation within the annual ring. Certain cells are area variances and their diameter. Comparison is made between anatomical characteristics of individual species.

Ключови думи: wood, deciduous trees, tracheas

EN Version

ПРИЛОЖЕНИЕ НА МЕТОДА FMEA ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО НА КОРПУСНИ МЕБЕЛИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО

Автори: Юлия Михайлова, Дияна Младенова

Резюме

Качеството на произвежданите продукти заема изключително важна позиция във всички производства днес. Това се налага от непрекъснато растящата конкуренция на пазарно ниво – клиентите все повече държат на качествените продукти и се обръщат към онези фирми, които могат да им предоставят необходимото според техните изисквания. С особена важност се отнася това за фирмите-производители на мебели.

Ето защо от изключителна важност е да се намерят точните подходи и методи за управление и осигуряване на качеството. Един от тези методи е методът FMEA (Failure Mode and Effect Anаlysis), който представлява аналитичен инженерен метод, използван за изследване и отстраняване на потенциални несъответствия, проблеми, дефекти и грешки.

Цел на разработката е да се установи възможността за приложение на метода FMEA при повишаване на качеството на произвежданите корпусни мебели като са изпълнени следните задачи: Извършена е оценка на риска от допускането на потенциални несъответствия, проблеми, дефекти и грешки при производството на корпусни мебели в конкретна фирма като са характеризирани  причините, водещи до тях чрез прилагане на FMEA метода; Определени са необходимите действия за подобрение; Извършена е нова оценка на риска за потенциални несъответствия, проблеми, дефекти и грешки след извършване на набелязаните подобрени чрез FMEA метода.

Ключови думи: качество, FMEA, оценка на риска, корпусни мебели

BG Version