Автор: Николай Бърдаров

Статии

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НЯКОИ ПРЪСНАТОПОРЕСТИ ДЪРВЕСНИТЕ ВИДОВЕ ПО КОЛИЧЕСТВЕНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА АНАТОМИЧНИТЕ ИМ ЕЛЕМЕНТИ

Автори: Николай Бърдаров, Дияна Младенова

Резюме

При пръснатопорестите, трахеите макар и различни по диаметър и гъстота, при всеки вид могат да са повече или по-малко близки по тези характеристики.

Работата разглежда различията на трахеите при няколко местнорастящи дървесни вида, имащи само едноредни сърцевинни лъчи.

Измерени са средния диаметър и гъстотата на трахеите. От тях са изчислени площта на отделните анатомични елементи. Определени са средната аритметична и дисперсията с цел да се използват като диагностични показатели. Направена е проверка на значимостта на статистическите извадки, за да се определи коя от анатомичните характеристики може да се използва за разпознаване

Ключови думи: пръснатопореста дървесина, тополи, трахеи

EN Version

INFLUENCE OF SOME ANATOMICAL FEATURES ON THE DENSITY OF WOOD

Автори: Николай Бърдаров, Катерина Новоселец

Резюме

The wood of coniferous trees is characterized by simple and orderly structure. Within the annual ring the traheids are sealed and thickened. The work examines the relationships between anatomical characteristics of wood and its density.

The traheids have been examined in the wood of the spruce. Traces in the dimensional change in the annual ring have been measured successively from the earliest to the latest. The studied wood is divided into groups with narrow and wide rings. A comparison is made between the values for individual groups to seek relationships between anatomical structure and the density of wood.

Ключови думи: conifers, annual rings, traheids, spruce

EN Version

DETERMINATION OF TREE SPECIES IN QUANTITATIVE INDICATORS OF THEIR VASCULAR CELLS

Автори: Николай Бърдаров, Дияна Младенова

Резюме

The wood of deciduous species are characterized by complex structure and greater specialization of cells. Besides the different diameter and density for each type trachea may be more or less similar in size. The work examines the differences of the trachea in several mestnorastyashti several tropical tree species.

Measured are the dimensions of cells and their variation within the annual ring. Certain cells are area variances and their diameter. Comparison is made between anatomical characteristics of individual species.

Ключови думи: wood, deciduous trees, tracheas

EN Version

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЛИЯНИЕТО НА РЕБРАТА ВЪРХУ АКУСТИЧНИТЕ СВОЙСТВА НА ДЕКОВЕ ЗА КИТАРИ

Автори: Николай Бърдаров, Румена Нисторова

Резюме

Качеството на музикалните инструменти зависи не само от добрата дървесина, но и от начина на изграждане на трептящите части. Работата разглежда влиянието на размерите и разположението на ребрата върху разпределението на резонансите на декове за китари.

Изследвани са декове от четирите основни схеми за класическа китара. Последователно са измервани акустичните характеристики на всяка от дъските изграждащи дековете. Проследена е промяната на резонансите след поставянето на ребрата върху тях. Установено е влиянието на лакирането на дековете върху честотата и амплитудата на резонансите.

Ключови думи: : музикални инструменти, резонансна дървесина, декове, ребра, резонанси

BG Version

ИЗСЛЕДВАНЕ ВЪРХУ ПРОМЯНАТА НА ТРАХЕИТЕ В РАМКИТЕ НА ГОДИШНИЯ ПРЪСТЕН ПРИ НЯКОЛКО ВИДА ОТ РОД ДЪБ (G. QUERCUS)

Автори: Николай Бърдаров, Румена Нисторова

Резюме

Строежът на дървесината на кръговопорестите видове силно зависи от широчината на пръстените. Най-силно се променят размерите и разположението на трахеите. Работата разглежда един от основните представители с кръговопореста дървесина – род Дъб.

Изследвани са няколко вида от рода, като са измерени диаметъра и гъстотата на трахеите. Разгледана е промяната на тези анатомични характеристики в рамките на годишния пръстен. Направено е сравнение между отделните стойности, за да се установи влиянието им върху приложението на дървесината.

Ключови думи: кръговопореста дървесина, дъб, трахеи, годишни пръстени

BG Version

STUDY OF THE WOOD ACOUSTIC PROPERTIES OF THE USING A MODIFIED RESONANT METHOD

Автори: Николай Бърдаров

Резюме

Some of the unique properties of the wood are the acoustical. Together with its elastic properties they characterize this material to a great extent. Wood is unique with its characteristic of having high elasticity and damping of the low density.

This work examines the basic acoustic properties, as obtained by resonance method. Specimens of spruce wood, arranged in groups of varying density, are examined. The speed of sound, dynamic modulus of elasticity, acoustic constant and damping are set. Relations between the values of these properties in longitudinal and transverse oscillations are sought. The effect of density on the properties of the wood is established.

Ключови думи: wood, sound velocity, dynamic modulus of elasticity, acoustic constant

EN Version