Автор: Ненчо Делйски

Статии

ДЕФОРМАЦИЯ НА ВАЛОВЕ И ОСИ, НАТОВАРЕНИ С НАПРЕЧНА СИЛА В КОНЗОЛНАТА ЧАСТ

Автори: Славчо Соколовски, Евгения Славчева, Ненчо Делйски

Резюме

В работата се дава методологията на изчисляване на валовете и осите на деформация с отчитане на радиалната хлабина в лагерите.

Определено е провисването на валовете и осите при два случая: когато търкалящите лагери се приемат за идеално твърди опори и когато същите се приемат за еластични. 

  Преместването в търкалящите лагери  е сбор от първоначалната им хлабина и еластичните деформации на търкалящите тела и пръстените им.

Целта на работата е да се определят еластичните деформации на търкалящите тела и пръстените на лагерите.

Ключови думи: валове, оси, търкалящи лагери, провисване, радиална хлабина

EN Version

МОДЕЛИРАНЕ НА ТОПЛИННАТА ЕНЕРГИЯ, НЕОБХОДИМА ЗА РАЗМРАЗЯВАНЕ НА ДЪРВЕНИ МАТЕРИАЛИ В ХИГРОСКОПИЧНИЯ ДИАПАЗОН

Автори: Ненчо Делйски

Резюме

Предложен е математичен модел на специфичната топлинна енергия qbfr, която е необходима за размразяване на съдържащи лед материали в хигроскопичния диапазон. Енергията qdfr се състои от две части: енергия за нагряване на  съдържащата лед дървесина  до разтопяването на леда в нея qwfr и енергия за разтояване на леда от свързаната вода в дървесината qbw. С използване на модела са изчислени qwfr, qbw и qdfr за подложена на размразяване дъбова, бялборова, букова и тополова дървесина с влагосъдържание от 0.2 kg.kg-1 до границата на хигроскопичния диапазон и с начална температура от -20 oC до -2 oC, при която приключва топенето на леда от свързаната вода.

Ключови думи: моделиране, специфична топлинна енергия, размразяване на дървесина, хигроскопичен диапазон, дървесен вид

EN Version

MODELING OF THE DEFROSTING PROCESS OF PRISMATIC BEECH MATERIALS

Автори: Ненчо Делйски, Ladislav Dzurenda, Славчо Соколовски, Камен Пецов

Резюме

By the first co-author earlier a 3-dimensional mathematical model has been created, solved, and verified for the transient non-linear heat conduction in frozen prismatic wood materials during their heating. Now in the model the dependence of the fiber saturation point of the separate wood species from the temperature has been incorporated.

The paper presents graphically solutions of the updated model of the obtained calculated results about the temperature distribution in the volume of beech frozen materials with prismatic shape with thickness 0,4 m, width 0,4 m, length 0,8 m, initial temperature -40 оC, and moisture content 0,3 kg.kg-1 and 0,6 kg.kg-1 during their defrosting at temperature of the processing medium of 80 оC.

Ключови думи: frozen wood, beech prisms, defrosting, modeling, temperature distribution

EN Version

3D VISUALIZATION OF THE DEFROSTING PROCESS OF BEECH PRISMS IN THE VENEER PRODUCTION

Автори: Ненчо Делйски, Радослав Милчев, Веселин Брезин, Иван Христов

Резюме

The paper presents a new approach for the 3D colour visualization of the obtained with the help of own mathematical model calculated results about the non-stationary temperature distribution in the volume of frozen wood materials with prismatic shape during their defrosting. An example for the application of the approach for visualization of the temperature distribution in frozen beech prisms with thickness 0,4 m, width 0,4 m, length 0,8 m, initial temperature -40 оC, and moisture content 0,3 kg.kg-1 (wood with ice from the bounded water in it) and 0,6 kg.kg-1 (wood with ice from both the bounded and the free water in it) during their defrosting at temperature of the processing medium 80 оC has been given. The results from the studies can be used for the creation of an optimal energy saved thermal treatment of prismatic wood materials during their defrosting with an aim of following plasticizing in the veneer production.

Ключови думи: frozen wood, beech prisms, defrosting, 3D visualization, temperature distribution

EN Version

REDUCTION OF THE LOAD ON THE MAIN DRIVE SHAFT OF BAND SAWS

Автори: Славчо Соколовски, Ненчо Делйски

Резюме

Analysis of the load on the main drive shaft of band saw is provided in three cases:

Bending couples resulting from the strain forces of the saw band and the belt transmission are absorbed by the shaft.

The bending couple resulting from the force of strain of the saw bend is absorbed by the shell of the bearing unit and the bending couple caused by the strain force of the belt transmission is received by the shaft.

Bending couples from the strain forces of the saw band and the belt transmission are received by the shell of the bearing unit.

Strain forces of the saw band and the belt transmission loading the main drive shaft are determined. Validating test strength calculations of the main band saw shaft are made.

Constructive solutions to reduce the bending in the console parts of the main drive shaft which will improve the work of the saw band and the V-belt transmission are proposed.

Ключови думи: band saw, main drive shaft, belt transmission, strength calculations, construction

EN Version

САУ НА ЧЕСТОТАТА НА ВЪРТЕНЕ НА ПРОМЕНЛИВОТОКОВ ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛ НА РЕЖЕЩИЯ МЕХАНИЗЪМ НА МАШИНА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА РЯЗАН ФУРНИР

Автори: Петър Петров, Ненчо Делйски, Веселин Брезин

Резюме

В работата е представено устройството и действието на система за автоматично управление (САУ) на честотата на въртене на мощен променливотоков електродвигател на режещия механизъм на машина за производство на рязан фурнир. В САУ е вграден микропроцесорен програмируем регулатор на електрическото напрежение, захранващо управляемия електродвигател.

САУ е внедрена, в резултат на което е повишена значително производителността на машината за рязане на фурнир, понижени са нейните специфични енергийни разходи и е намалено интелектуалното натоварване на оператора на машината.

Ключови думи: рязан фурнир, машина за рязан фурнир, автоматично управление, честотен регулатор

BG Version

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЦЕСА НА РАЗМРАЗЯВАНЕ НА ОБЛИ БУКОВИ МАТЕРИАЛИ

Автори: Ненчо Делйски, Радослав Милчев, Ладислав Дзуренда, Иван Христов

Резюме

Предложен по-рано от първия съавтор нелинеен модел на нагряването на съдържащи лед обли дървени материали чрез топлопроводност е допълнен в настоящата работа с математично описание на зависимостта на влагосъдържанието при границата на насищане на клетъчните стени на различните дървесни видове от температурата.

Работата представя графично 3D и 2D визуализации на получени с ъпдейтвания модел резултати за разпределението на температурата в надлъжното сечение на съдържащи лед букови обли материали с диаметър 0,4 m, дължина 0,8 m, начална температура -40 oС и влагосъдържание 0,3 kg.kg-1 и 0,6 kg.kg-1 по време на размразяването им при температура на обработващата среда 80 oС.

Ключови думи: замръзнали трупи, размразяване, изчисляване, визуализация, топлинно обработване, температурно разпределение

BG Version

АНАЛИЗ НА ЗАДВИЖВАНЕТО НА МЕХАНИЗМА НА РЯЗАНЕ ПРИ БАНЦИГОВИ МАШИНИ

Автори: Славчо Соколовски, Ненчо Делйски

Резюме

Направен е анализ на задвижването на механизма на рязане при банцигови машини. Определени са силите, които натоварват основния вал на банциг от рязането на режещата лента и от клиноремъчната предавка. Направени са проверочни изчисления на основния вал на банциг на статична якост и умора.

Ключови думи: банциг, основен вал, клиноремъчна предавка, статична якост, умора

BG Version

APPLYING OF MS EXCEL 2010 FOR 2D COLOUR VISUALIZATION OF TEMPERATURE FIELDS IN LOGS DURING THEIR DEFROSTING PART 1. SEQUENCE OF PROCEDURES FOR THE CREATION OF 2D COLOUR DIAGRAMS USING MS EXCEL 2010

Автори: Ненчо Делйски, Иван Христов, Веселин Брезин, Ladislav Dzurenda, Радослав Милчев, Славчо Соколовски

Резюме

A methodology for the creation of colourful 2D diagrams using MS Excel 2010, illustrating the temperature distributions in the longitudinal sections of frozen logs during different moments of their defrosting, has been suggested in this paper. For the creation of the diagrams numerical results have been used, which represent the solutions to a non-linear mathematical model of the logs’ defrosting process. These numerical results are presented in files in the .txt format before their processing with the software of MS Excel 2010 aiming at the creation of the 2D colourful diagrams.

Ключови думи: 2D visualization, temperature fields, wood defrosting, oak logs, MS Excel 2010

EN Version

APPLYING OF MS EXCEL 2010 FOR 2D COLOUR VISUALIZATION OF TEMPERATURE FIELDS IN LOGS DURING THEIR DEFROSTING PART 2. 2D VISUALIZATIONS OF THE TEMPERATURE FIELDS IN OAK LOG IN DIFFERENT MOMENTS OF THEIR DEFROSTING

Автори: Ненчо Делйски, Иван Христов, Веселин Брезин, Ladislav Dzurenda, Радослав Милчев, Славчо Соколовски

Резюме

In the first and at the beginning of the second part of this work the methodology for creation of 2D colourful diagrams has been described as thematically-oriented sequence of the used procedures of MS Excel 2010. In this part of the work the methodology has been applied for the preparation of 2D colourful diagrams of temperature distribution in the longitudinal sections of a frozen oak log during its defrosting. The methodology can be used for the preparation of various 2D diagrams for the change of temperature, moisture, and other fields in the volume of different materials in the cases when the diagrams are created using extensive numerical results from models, adequately describing the studied processes.

Ключови думи: 2D visualization, temperature fields, wood defrosting, oak logs, MS Excel 2010

EN Version