Автор: Георги Вуков

Статии

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРИНУДЕНИТЕ УСУКВАЩИ ВИБРАЦИИ В РЕЖЕЩИЯ МЕХАНИЗЪМ НА КЛАС ФРЕЗОВИ МАШИНИ, ИЗПОЛЗВАНИ В ГОРСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

Автори: Георги Вуков, Валентин Славов, Георги Ковачев

Резюме

В предлаганата работа е представено числено изследване на принудените усукващи трептения на режещия механизъм на фрезова машина. При изследването се използва разработен от авторите конкретен механо – математичен модел, който позволява изследване на усукващите трептения на този вид машини. Типичните особености в конструкцията на разглеждания клас фрезови машини се отчитат в разработения модел. Резултатите от изследването са приложими за формиране на конкретни обосновани препоръки при експлоатацията на тези машини. Препоръките са от несъмнена полза за повишаване на надеждността на изследваните машини, а едновременно с това и на точността и качеството на продукцията на фрезовите машини. Резултатите са важни за вибродиагностиката на фрезовите машини и са от безспорна полза при провеждане на вибрационен анализ на системата.

Ключови думи: Фрезови машини, моделиране, усукващи вибрации

EN Version

NUMERICAL INVESTIGATIONS OF THE NATURAL FREQUENCIES AND MODE SHAPES OF THE TORSIONAL VIBRATIONS IN THE SAW UNIT OF A KIND OF WOOD SHAPERS, USED IN THE WOOD PRODUCTION

Автори: Георги Вуков, Валентин Славов, Георги Ковачев, Васил Власев

Резюме

Some numerical investigations of the natural frequencies and mode shapes of the wood shaper’s saw unit are presented in this study. These researches are done on the base of a concrete mechanic-mathematical model for investigation of free torsional vibrations of a wood shaper’s saw developed by the authors. The main features in the construction of these kind wood shapers are rendered an account of this model. The two most commonly used driving mechanisms are modeled – with a wedge belt and with a ribbed belt. The studies allow a comparison of the vibration behavior of the mechanism for both drives. The results of this study allow the determination of the resonant work regimes. The exactly determination of these regimes is important for introduction of adequate measures which can guarantee their using. The investigation`s results can be used as a base for making some recommendations concerning the increase of reliability of the wood shapers as well as the accuracy and quality of their production.

Ключови думи: wood shapers, modeling, torsional vibrations

EN Version

MODELING AND ANALYSIS OF THE ELEMENTS AND STRUCTURE OF THE ARMCHAIR FOR A REST

Автори: Янчо Генчев, Георги Вуков, Валентин Славов

Резюме

Upholstered furniture consists of supporting structure (skeleton) and upholstery. The proposed work presents modeling and analysis of the elements and structure of an armchair for a rest. The study is done on the base of modern software products, using traditional research of this type of sizes and load schemes According to the study, some necessary recommendations for the design optimizing concerning its practical implementation with specific parameters are given.

Ключови думи: Armchair for a rest, modeling, the design optimizing

EN Version