Автор: Живко Гочев

Статии

ИЗСЛЕДВАНЕ ПРОЦЕСА НА НАДЛЪЖНО ПРОФИЛНО ФРЕЗОВАНЕ НА МАСИВНА ДЪРВЕСИНА. ЧАСТ I: ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФИЛА НА ФРЕЗЕРА

Автори: Живко Гочев

Резюме

В настоящата статия е изследван процеса на надлъжно профилно фрезоване на масивна дървесина. В първата част на статията е направен анализ на: профила на универсалната фрезова глава, използвана за експерименталните изследвания; особеностите на процеса на стружкообразуване при надлъжно фрезоване; влиянието на подаването на зъб и точността на разположение на зъбите на фрезера върху качеството на обработените повърхнини. Направените изводи ще бъдат използвани при експерименталното изследване на процесите.

Ключови думи: Профилно фрезоване, универсална фрезова глава за профил, стружкообразуване

EN Version

ИЗСЛЕДВАНЕ ПРОЦЕСА НА НАДЛЪЖНО ПРОФИЛНО ФРЕЗОВАНЕ НА МАСИВНА ДЪРВЕСИНА. ЧАСТ II: ВЛИЯНИЕ НА ЧЕСТОТАТА НА ВЪРТЕНЕ И СКОРОСТТА НА ПОДАВАНЕ ВЪРХУ ГРАПАВОСТТА НА ОБРАБОТЕНИТЕ ПОВЪРХНИНИ

Автори: Живко Гочев

Резюме

В тази статия са представени резултати от експериментални изследвани за процеса на надлъжно профилно фрезоване на масивна дървесина. Във втората част са изследвани влиянието на честотата на въртене на фрезера и скоростта на подаване на материала върху грапавостта на обработените повърхнини. Изследванията бяха проведени в лабораторията по „Рязане на дървесината и режещи инструменти” на ЛТУ. За целта беше използвана универсална фреза, модел ФД-3 (България), с долно разположение на вала и механизирано подаване на материала. Резултатите могат да се използват като база за формиране на конкретни препоръки, насочени към повишаване надеждността на машината, както и на точността и качеството на обработената продукцията.

Ключови думи: Профилно фрезоване, универсална фрезова глава за профил, скорост на подаване, честота на въртене, грапавост на повърхнините

EN Version

EVALUATION OF ENERGY POTENTIAL OF WOOD PELLETS

Автори: Martin Lieskovsky, Michal Ferencik, Живко Гочев, Константин Маринов

Резюме

The paper presents basic energy characteristics of wood pellets from different producents. We took the samples from producents in Bulgaria and in Slovakia. Energy characteristics of the pellets, such as their dimensions, moisture content, content of ash, gross and net calorific value were estimated in accordance with European technical standards. We used the standard STN EN 14961-1:2010, Solid biofuels as a basic platform for estimation. Values of net calorific value belonged to interval between 16,103 MJ.kg-1 and 17,120 MJ.kg-1, moisture content values were in interval 7,2÷12 %. We observed ash content of the samples from 0,43 to 1,47 %. All of tested samples met the requirements of the standards for ecological biofuel.

Ключови думи: Wood Pellets, Technical Standard, Gross calorific value

EN Version

RESEARCH ON THE CUTTING OF SPRUCE LOGS IN WINTER CONDITIONS WITH NARROW BAND SAW BLADES

Автори: Живко Гочев, Валентин Атанасов

Резюме

Experimental researches were performed in winter conditions with a horizontal band saw „Wood-Mizer“ WM 3000. The tests were conducted in manufacturing conditions of the „Chil Tepe – 97“ Ltd. facility in town of Laki by processing spruce logs. Two types of cutting tools were used: with normal and hardened teeth. The results are analyzed and some recommendations are proposed for more efficient use of this machine types

Ключови думи: horizontal band saw, narrow band saw blades, frozen wood

EN Version

INVESTIGATION OF THE OPERATING CONDITIONS BY CUTTING OF POPLAR AND PINE LOGS THROUGH WIDE BAND SAW BLADES WITH PART-SET AND SWAGE-SET TEETH

Автори: Живко Гочев

Резюме

The paper presents some experimental results concerning cutting process of poplar and pine logs through wide band saw blades with part-set and swage-set teeth. The researches were carried out in a production process of company „Fagus Ltd“, town Pernik. The influence of the feed speed and height of cutting on the productivity of the process and energy consumption were analyzed. The results are suitable to have a better knowledge and work out of the production and operating indexes and its optimization by using of wide band saw blades.

Ключови думи: width band saw blade, part- set, swag-set, teeth, cut-out, process, pine, poplar, logs

EN Version

TECHNOLOGICAL OPPORTUNITIES SURVEY OF FOREST SHORT ROTATION PLANTATIONS IN BULGARIA FOR ENERGY BIOMASS PRODUCTION* PART 1: ANALYSIS OF THE PRODUCTION OF ENERGY FROM BIOMASS IN BULGARIA AND PERSPECTIVES FOR CREATING ENERGY PLANTATIONS FROM SHORT ROTATION WOOD CROPS

Автори: Константин Маринов, Живко Гочев, Станимир Стоилов

Резюме

This report presents some problems on the state and future use of biomass as a renewable source for production of heat and electricity in Bulgaria and Europe. The report covers the potential opportunities of the agricultural lands in Bulgaria for production of energy plantations (SRP) and in particular from forest tree species such as poplar, willow and black locust. A review of their main advantages and disadvantages is made and recommendations for their future development in Bulgaria are presented.

Ключови думи: renewable, wood biomass, short rotation coppice

EN Version

TECHNOLOGICAL OPPORTUNITIES SURVEY OF FOREST SHORT ROTATION PLANTATIONS IN BULGARIA FOR ENERGY BIOMASS PRODUCTION* PART 2: TECHNOLOGY STAGES OF CREATION AND CULTIVATION OF WOOD BIOMASS PLANTATIONS

Автори: Константин Маринов, Живко Гочев, Станимир Стоилов

Резюме

A study on the technologies for creating and growing SRC plantations for the production of biomass for energy purposes has been conducted in the present report. An analysis of the main steps in the technological process has been made. Recommendations are made to the Bulgarian farmers on the necessary techniques for incorporating the crops and the use of appropriate machinery for site preparation, planting and growing of crops.

Ключови думи: short rotation crops, mechanized technologies

EN Version

TECHNOLOGICAL OPPORTUNITIES SURVEY OF FOREST SHORT ROTATION PLANTATIONS IN BULGARIA FOR ENERGY BIOMASS PRODUCTION* PART 3: ANALYSIS OF THE TECHNOLOGIES AND MACHINES FORWOOD BIOMASS PLANTATION HARVESTING

Автори: Константин Маринов, Живко Гочев, Станимир Стоилов

Резюме

The present survey analyzes the key technologies for harvesting SRC plantation for production of biomass and the typical harvesters, suitable for willow, poplar and black locust harvesting in Bulgaria. The advantages and disadvantages of the various technological schemes are highlighted and some recommendations to the Bulgarian producers on their application are made.

Ключови думи: SRP crops, biomass, harvesters, mechanized harvesting

EN Version

ИЗСЛЕДВАНЕ ВЪРХУ ЗАТОЧВАНЕТО НА ТЕСНИ ЛЕНТОВИ ТРИОНИ

Автори: Живко Гочев

Резюме

Заточването и заглаждането на режещите инструменти са основните и в същото време завършващи етапи при тяхната подготовка. Освен това, при тези процеси не винаги може да се получи острие с необходимите качества. Това налага инженерно-техническият персонал, пряко занимаващ се с поддържането на инструментите да притежава задълбочени знания и добри практически умения.

В статията са представени резултатите от експериментални изследвания от заточване на тесни лентови триони с абразивни инструменти с керамична и бакелитова свръзка. Определени са показателите на работоспособност и качеството на абразивните инструменти. По експериментален път е определена трайността на заточените лентови триони.

Ключови думи: тесни лентови триони, абразивни инструменти, заточване

BG Version

ИЗСЛЕДВАНЕ ВЪРХУ ЗАТОЧВАНЕТО НА ЦИРКУЛЯРНИ ТРИОНИ СЪС СТОМАНЕНИ ЗЪБИ

Автори: Живко Гочев

Резюме

Заточването на дърворежещите инструменти е в пряка връзка от правилния избор на формата и характеристиките на абразивния инструмент. Често срещано явление във фирмите от дървообработващата и мебелна промишленост са значителните затруднения относно правилния подбор и експлоатация на абразивните инструменти. Това се отразява негативно върху заточването и производителността на режещите инструменти, респективно върху разхода на инструменти и материали.

В статията са представени резултати от експериментални изследвания за показателите на работоспособност и качеството на абразивни дискове от електрокорунд с керамична и бакелитова свръзка при заточване на циркулярни триони със стоманени зъби и са направени необходимите препоръки за тяхното използване.

Ключови думи: циркулярни триони, заточване, абразивни инструменти

BG Version

EXPLORING THE ENERGY PERFORMANCE OF WOOD CHIPS FROM SALIX VIMINALIS – KLON TORDIS

Автори: Константин Маринов, Живко Гочев, Martin Lieskovský, Michal Ferenčík

Резюме

The article presents the methodology and results of an experimental testing of the calorific value and ash content of wood chips, used as a fuel for heating and electricity plants. The wood chips was extracted from willows’ short rotation plantation of Salix Viminalis – klon Tordis. Studies were conducted in the “Department of Forest Harvesting, Logistic and Amelioration” of the Technical University in Zvolen, R of Slovakia. Wood chips produced from Salix Viminalis, klon Tordis indicates a high gross (20,597 MJ.kg-1) and net calorific value of dry mass (19,255 MJ.kg-1) under the specific production conditions. Naturally dried wood has a relative humidity Wr = 11,3 % and according to ISO 1928:2011 it has a clean net calorific value 16,907 MJ.kg-1. This gives grounds to assume that the wood produced from such an energy plantation will have high energy characteristics and will satisfy the market for energy chips.

Ключови думи: wood chips, willow, calorific value, ash contents

EN Version