Автор: Мария Маринова

Статии

CONTEMPORARY DWELLING PLANNING SCHEMES ANALYSIS

Автори: Мария Маринова

Резюме

In the years of rapid construction the building's large scale comes to the fore, shifting the importance from the individual dwelling as a building component unit. The stress is laid on the quantitative rather than on the qualitative aspect of the project, thus neglecting the floor plans; the planning schemes optimization is often at the expense of the individual dwelling size and functionality. The purpose of this work is to analyze the specific dwelling planning schemes in modern residential buildings and to trace the trends in their development.

Ключови думи: planning schemes, trends, dwellings

ЖИЛИЩНИЯТ ФОНД В БЪЛГАРИЯ. СЪСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ

Автори: Мария Маринова

Резюме

В годините на преход жилищният фонд се променя динамично. Социалните промени в обществото довеждат до промени и в материалната среда. Новият начин на живот предполага един различен поглед върху средата на обитаване, която придобива нов облик. Интерес представлява динамиката на диференциране на вида и качеството на жилищата у нас. Целта на настоящата работа е да се установи състоянието на жилищния фонд и тенденциите в неговото изменение.

Ключови думи: жилищен фонд, промени, тенденции

BG Version