Етичен кодекс

ЕТИЧНИ ПРИНЦИПИ ПРИ ПУБЛИКУВАНЕ И ЗЛОУПОТРЕБИ

Предмет на настощяите етични принципи е научният продукт, публикуван в списание „ИНОВАЦИИ В ГОРСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ И ИНЖЕНЕРНИЯ ДИЗАЙН” издание на факултет „Горска промишленост“ при Лесотехнически университет, София, както и взаимоотношенията между автори и редакция, които гарантират легитимността и качеството на публикациите. Етичните принципи се базират на международно утвърдени изисквания и стандарти за добра публикационна практика на Комитета по Публикационна Етика (Committee on Publication Ethics).


ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА РЕДАКТОРИТЕ

Решение за публикуване
Отговорност на редактора на списанието е да реши, кои от материалите подадени за публикация към списанието отговарят на неговия профил и изисквания и могат да бъдат публикувани.   Редакторът е длъжен да се придържа към политиката на редакционната колегия на списанието, да се консултира с членовете на редакционната колегия и с рецензентите.

Равен достъп до публикуване
Редакторът на списанието е длъжен да оценява ръкописите по тяхната интелектуална и научна стойнот без да се съобразява с расова, полова, сексуална ориентация, религия, етническа принадлежност на авторите.

Конфиденциалност
Редакторът и членовете на редакционната колегия могат да разпространяват информация, свързана с подаден за публикуване материал само на кореспондиращия автор, рецензенти, потенциални рецензенти и при необходимост на издателя.

Разкриване на данни и конфликт на интереси
Непубликувана информация разкрита в подадения ръкопис не може да се използва от редактора за неговите научни изследвания без изричното писмено съгласие на авторитe.


ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РЕЦЕНЗЕНТИТЕ

Подпомагане на редакторското решение
Рецензиирането на научна статия подпомага както редактора във взимането на правилно решение за публикуване, така и авторите за повишаване качеството на техния ръкопис.

Коректност
Рецензентът е длъжен да не приеме за рецензиране предложения му ръкопис в случаите, когато се чувства не достатъчно квалифициран по темата или не е в състояние да предостави рецензията в изискуемия срок.

Конфиденциалност
Всеки ръкопис, получен от рецезента трябава да се разглежда като конфиденциален документ. Той няма право да го показва или дискутира с други лица, освен с редактора.

Обективност
Рецензентът е длъжен да оценява материалът обективно, да не се влияе от лични пристрастия и отношения с автора на рецензирания труд. Рецензентът ясно изразява мнението си и го подкрепя с аргументи. 

Точност на цитиранията
Рецензентът е длъжен да следи за коректност на цитиранията. Той е длъжен да уведоми редактора в случай на некоректно цитиране или на забележимо дублиране на части от материала с вече публикувана статия. 

Разкриване на данни и конфликт на интереси
Рецензентът не може да разкрива непубликувана информация и идеи от предоставения му за рецензиране ръкопис, както и не може да ги използва за свои собствени цели. Рецензентите не трябва да приемат за рецензиране ръкописи, при които имат конфликт на интереси, произтичащ от конкурентни, колаборативни или други ваимоотношения с някой от авторите, компаниите или институциите, свързани със съответния ръкопис.


ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АВТОРИТЕ

Изисквания за представяне на данните
Авторите на оригинални научни разработки са задължени да представят точно, достоверно и обективно извършената  от тях работа, дейтвителните резултати и тяхната обективна дискусия. В научната разработка експерименталните методи трябва да са представени достатъчно детайлно и придружени с необходимата литературна справка, което да позволява тяхното пълно възпроизвеждане. Етично неприемливо е фалшифицирането и фабрикуването на данни.

Достъп и съхранение на оригинални данни
Авторите трябва да предостави първични оригинални данни в случай, че бъдат поискани от рецензента,  както и да осигурят достъп до тях в съответствие с изискванията за данните и базите данни, постановени от ALPSP (Association of Learned and Professional Society Publishers). Авторите трябва да са готови да предоставят първичните данни в случай че бъдат поискани и след излизане на публикацията.

Оригиналност и плагиатство
Авторите трябва да гарантират оригиналността на представената от тях работа. В случай на използване на резултати или текст от публикации на други автори, те трябва да бъдат точно и коректно цитирани.

Многократно и едновременно публикуване
Недопустимо е подаване на материали от авторите, които дублират резултати на вече публикувана статия. Противоречащо на етичните принципи е едновременното подаване на един ръкопис в повече от едно списание. Авторте декларират, че научните материаи не са били публикувани преди това в писмен или електронен вид, не са предложени и няма да бъдат предлагани за публикуване в друго списание по време на разглеждането им в „Иновации в горската промишленост и инженерния дизайн“.

Благодарности
Изказването на благодарност за оказана помош от страна на лица, които са допринесли интелектуално, или са оказали техническа, организационна, материална или финансова помощ е в съответствие с етичните норми на публикуване,

Авторки права
Признаването на авторство се ограничава само до тези лица, които имат съществен принос в разработването, дизайна, изпълнението и интерпретирането на резултатите от проучването, обект на публикацията. Като съавтори се посочват всички лица със значителен принос към разработката. Всички останали лица, които по един или друг начин (организационна, техническа, финансова и др. помощ) са допринесли за разработката, но не са непосредствени участници в творческия процес се изброяват в раздел „Благодарности“. Кореспондиращият автор носи отговорност за коректното включване на всички съавтори и сътрудници в ръкописа. Той трябва да гарантира, че съавторите са приели окончателния вариант на статията и са съгласни с подаването ѝ за публикуване.

Разкриване на данни конфликт на интереси
Всички автори са длъжни да декларират какъвто и да е финансов или друг конфликт на интереси, наличието на които би могло да повлияе на неправилното отразяване на резултатите от проучването или тяхната интерпретация. Всички източници на финансиране трябва да бъдат упоменати.

Грешки при публикуването
В случай, че авторите установят значими грешки или неточности в публикуваната работа, кореспондиращият автор е длъжен своевременно да информира редактора или издателя на списанието за внасяне на корекции.