Технически изисквания

Научните доклади в техния пълен обем се отпечатват в книжно тяло с  обем до 20 коли (320 стр.) и тираж до 101 екземпляра, подготвени предварително в компютърен набор. Размерът на всеки доклад (включително резюмето и фигурите) е четно число страници. Максимумът е 10 страници.

Научното списание в неговия пълен обем се публикува в сайта на  списанието „Иновации в горската промишленост и инженерния дизайн”, www.scjournal-inno.com, в защитен формат Adobe Acrobat (.pdf ).

Докладите се предават в електронен вариант и отпечатани на лазерен принтер на хартиен носител (бяла хартия, формат А4, неномерирани страници). Електронният вариант е в MS Word  (.doc) компютърен набор на едноколонен текст с включени формули и фигури на съответните места, без номерация на страниците и без текст в полетата “Header/ Footer“ при следните настройки на форматиране:

  • Page Setup: Margins Top: 2,5 cm; Bottom:2,5 cm; Left: 2,5 cm; Right: 2,5; Gutter:0 cm; Gutter position: Left; Orientation: Portrait; Multiple Pages: Normal; Paper size: A4; Width: 21 cm; Height: 29,7 cm;
  • Layout From Edge: Header: 0 cm; Footer 0 cm;
  • Page Layout: Page Layout One Column; Font Times New Roman 12 pt;
  • Paragraph: 1.5 lines.

Допуска се предаването на материали, подготвени LaTeX (.pdf; .pcs), но при строго спазване на горните изисквания за форматиране.

Фигурите са създадени (начертани) на съответния компютърен графичен формат и са поместени в текста на съответните места. Формулите са изписани с помощта на формулен редактор и с дясна номерация.

Всяка статия се оформя както следва: - заглавие на български с главни букви (Centered; 14pt;Bold), - празен ред; - име(на) на автор(ите) с по две цялостно изписани на български имена - собствено и фамилно без научни звания и степени; данни за автор(ите) – месторабота и електронен адрес на български език (Centered; 12 pt;); - резюме на български - до 10 реда (Justified; 12 pt); - ключови думи на български - до 2 реда (Justified 12 pt); - празен ред; - заглавие на английски с главни букви (Centered; 14pt; Bold); - име(на) на автор(ите) с по две цялостно изписани на английски имена - собствено и фамилно с без научни звания и степени; данни за автор(ите) – месторабота и електронен адрес на английски  език (Centered; 12 pt;); - резюме на английски език- до 10 реда (Justified; 12 pt); - ключови думи на английски - до 2 реда (Justified 12 pt;); - празен ред; - текст на статията на английски език (Justified; 12 pt; Regular) - литература (Justified; 12pt; Regular).

Докладът трябва да съдържа ясно отделени (с подзаглавия) уводна, същинска част с използваните методи, евентуално експеримент или числен пример, и заключителна част с описание на претенции за научни приноси, новост и оригиналност.

Пълните указания за техническото оформление на статиите може да намерите в приложения файл, който е форматиран съгласно изискванията и може да бъде използван като шаблон при подготвянето на Вашата статия.