За списанието

Научното списание “ИНОВАЦИИ В ГОРСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ И ИНЖЕНЕРНИЯ ДИЗАЙН” е наследник на издаваните повече от шест десетилетия научни сборници на факултет "Горска промишленост" на Лесотехнически университет.

Списанието е реферирано и индексирано в международната научна база данни CABI и е включено в Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране.

Списанието има за цел да отразява достиженията в развитието на горската промишленост и инженерния дизайн, да дава възможност за разпространяване и обмен на академичното знание, и да допринася за повишаване на ефективността на научните изследвания, свързани с по-ефективното добиване и преработване на дървесината; нови продукти и приложенията им; по-доброто управление на процесите, и всичко, което допринася  за идеята за устойчиво управление на горите и горските ресурси.

Списанието се издава на английски език два пъти в годината.

Основните тематични направления на научното списание са:

 • Суровинна база;
 • Дървообработващи машини и съоръжения;
 • Технологии в дърводобива, дървообработването и мебелната промишленост;
 • Интериор и мебелен дизайн – материали, конструкции, системи и механизми в интериора”, “Икономика, организация и управление;
 • Естествените науки в помощ на горската промишленост и инженерния дизайн;
 • Иновации в образователния процес.

Редакционна колегия на научното списание

Главен редактор:
д-р Нено Тричков

Зам. главен редактор:
д-р Десислава Ангелова

Членове:
д-р Николай Минковски
д-р Виктор Савов
д-р Павлин Вичев

За контакти:
София 1797, бул. "Климент Охридски" 10
Лесотехнически университет
Факултет "Горска промишленост"
За списание "Иновации в горската промишленост и инженерния дизайн"
E-mail: inno_scientific_journal@ltu.bg

Научна редакционна колегия:

 • д-р Алфред Тайшингер – BOKU - Виена, Австрия
 • д-р Александър Петучнинг – УПН - Залцбург, Австрия
 • д-р Ана Данихелова, Словакия
 • д-р Ася Маринова - ЛТУ – София, България
 • д-р Божидар Динков – Главен Редактор на сп. “ДМП”
 • дтн Валентин Шалаев –  МГУЛ - Москва, Русия
 • д-р Васелики Камперидоу, Гърция
 • д-р Веселин Брезин - ЛТУ – София, България
 • д-р Владимир Кольозов, Р. Македония
 • д-р Деря Устаюмер, Турция
 • д-р Живко Гочев - ЛТУ, София, България
 • д-р Ивица Грбац – Шумарски факултет – Загреб, Хърватия
 • д-р Иво Вълчев - ХТМУ, София, България
 • д-р Ладислав Дзуренда – ТУ – Зволен, Словакия
 • д-р Мариус Барбу –  ТУ – Брашов, Румъния
 • дтн Ненчо Делийски  - ЛТУ – София, България
 • д-р Нено Тричков - ЛТУ – София, България
 • д-р Павло Бехта – НЛТУУ – Лвов, Украйна
 • д-р Панайот Панайотов  - ЛТУ – София, България
 • д-р Хуберт Палош, Словакия
 • д-р Силвана Прекрат, Хърватия
 • д-р Стефан Барцик, Словакия
 • д-р Ян Седлиачик – ТУ - Зволен, Словакия
 • д-р Ян Холеци, Словакия
 • д-р Юлия Михайлова - ЛТУ – София, България
 • д-р Даниела Домлян, Хърватия
 • д-р Георги Манатнис, Гърция
 • д-р Хюля Каляциуглу, Турция
 • д-р Биборка Барта, Румъния
 • д-р Антониос Пападопулос, Гърция
 • д-р Любош Криштак, Словакия
 • д-р Мохамад Адли Раханди Любис, Индонезия