Автор: Румен Стойков

Статии

СИМУЛАЦИОННИ ПРОГРАМИ ЗА СЛЪНЧЕВИ ТЕРМИЧНИ СИСТЕМИ

Автори: Мая Стоянова, Лиляна Такева, Румен Стойков

Резюме

Един от приоритетите на българската икономика и енергетика е оптималното оползотворяване потенциала на възобновяемите енергийни ресурси. Инвеститори и инженери все по-често се сблъскват с въпроси свързани с вземане на оптимални решения по отношение на слънчевите термични системи, слънчевия добив и полученото количество енергия. На световния пазар се предлагат множество симулационни програми за оценка на слънчевата топлинна енергия - такива за прогнози на добива, оразмеряване на слънчеви топлинни системи, оптимизиране на процесите в тях и др. В настоящото изследване е представен сравнителен анализ на симулационни програми за слънчеви термични системи. Предложена е класификация според процеса на програмиране и са разгледани модели представители на направената класификация. Предлага се кратко описание на всеки инструмент, придружено с описание на силните и слабите му страни. В таблица се предлага сравнителна информация за разгледаните модели, като необходима квалификация на ползвателя, брой потребители на програмата, категория ползватели, необходими компютърни платформи, език на програмиране, цена и др. Представената информация ще е от съществена полза за инженери, конструктори, университетски преподаватели и студенти работещи в областта на ВЕИ.

Ключови думи: възобновяеми енергийни източници, слънчеви термични системи, симулационни програми, модели, енергийна оценка

BG Version