Автор: Лилия Лозанова

Статии

ОПТИМИЗИРАНЕ СЪСТАВА НА ПЛОЧИТЕ ПРОИЗВЕДЕНИ ОТ ПШЕНИЧЕНА СЛАМА И ТАЛАШ ОТ ДЪРВЕСИНАТА НА БУК И СМЪРЧ

Автори: Лиляна Вълчева, Лилия Лозанова, Тодор Тодоров

Резюме

Оползотворяването на дървесните отпадъци за производството на плочи или други композитни изделия и съчетаването им с различни селскостопански лигноцелулозни суровини добива все по-голяма популярност.

В това изследване са произведени плочи от смеси на пшеничена слама и талаш от дървесината на бук и смърч. Определени са следните свойства на плочите: якост на огъване; якост на напречен опън; водопоглъщане и набъбване. За оптимизиране състава на плочите е използван метода на симплексните решеткови планове на ШЕФФЕ и са построени диаграми „състав-свойство“.

Въз основа на резултатите от проведения планиран експеримент са обобщени изводи относно възможността в състава на плочите от дървесни частици, произведени от отпадъчната суровина, да се включи до 33 % пшеничена слама при запазване на качеството на готовата продукция.

Ключови думи: оптимизация; плочи от дървесни частици; талаш; пшеничена слама; водопоглъщане; набъбване по дебелина; якост на огъване; якост на разлепване.

BG Version