Автор: Теодор Лулчев

Статии

РОЛЯТА НА ПОЛОЖИТЕЛНИЯ ТЕМПЕРАТУРЕН ГРАДИЕНТ ПРИ СУШЕНЕ НА ФАСОНИРАНИ ДЪРВЕСНИ МАТЕРИАЛИ

Автори: Теодор Лулчев, Христофор Виделов

Резюме

В работата се разглеждат в теоретичен и технологичен план конкретни възможности за сушене в условията на положителен температурен градиент. Ускореното придвижване на водата от централните към повърхностните слоеве създава условия за по-бързо и по-качествено сушене. Разглеждат се четири случаи когато е възможно създаването на подобни условия – високочестотно, микровълново и вакуумно сушене, както и чрез използване на циклични конвективни режими.

Ключови думи: сушене на дървесина, положителен температурен градиент, високочестотно сушене, микровълново сушене, вакуумно сушене, циклични конвективни режими

BG Version