За списанието

Научното списание на ФГП “ИНОВАЦИИ В ГОРСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ И ИНЖЕНЕРНИЯ ДИЗАЙН” е наследник на издаваните повече от шест десетилетия научни сборници на нашия факултет. С решение на ФС от 07.02.2012 г. названието му е определено като „ИНОВАЦИИ В ГОРСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ И ИНЖЕНЕРНИЯ ДИЗАЙН”.

Изданието е представително научно списание на ФГП при ЛТУ - София, което отразява достиженията в развитието на горската промишленост и инженерния дизайн, даващо възможност за разпространяване и обмен на академично знание и допринася за повишаване на ефективността на научните изследвания.

Списанието се издава на английски език минимум два пъти всяка година.

Списанието се издава от Редакционна колегия, състояща се от главен редактор, зам. главен редактор и членове. Редколегията урежда всички научни, издателски, организационни и технически въпроси, свързани с издаването на списанието, одобрява рецензентите на статиите и извършва научната, стиловата и езиковата редакция на постъпващите ръкописи.

Основните тематични направления на научното списание са:

 • Суровинна база;
 • Дървообработващи машини и съоръжения;
 • Технологии в дърводобива, дървообработването и мебелната промишленост;
 • Интериор и мебелен дизайн – материали, конструкции, системи и механизми в интериора”, “Икономика, организация и управление;
 • Естествените науки в помощ на горската промишленост и инженерния дизайн;
 • Иновации в образователния процес.

Редакционна колегия на научното списание ИНОВАЦИИ В ГОРСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ И ИНЖЕНЕРНИЯ ДИЗАЙН

 Главен редактор:   д-р Нено Иванов  Тричков  ntrichkov@gmail.com  +359888754982 
 Зам. главен редактор:   д-р Десислава Иванова Ангелова  d_i_angelova@abv.bg  +359888759227
 Членове:   д-р Николай Иванов Минковски  nminkov@yahoo.com    +359888670579
    д-р Виктор Петров Савов   victor_savov@abv.bg  +359885091198
    д-р Павлин Бисеров Вичев  p_vitchev@abv.bg  +359888232099

 

Програмен комитет:

 • д-р Алфред Тайшингер – BOKU - Виена, Австрия
 • д-р Александър Петучнинг – УПН - Залцбург, Австрия
 • д-р Ана Данихелова, Словакия
 • д-р Ася Маринова - ЛТУ – София, България
 • д-р Божидар Динков – Главен Редактор на сп. “ДМП”
 • д-р Борче Илиев – ФДТМЕ - Скопие, Македония
 • д-р Валентин Шалаев –  МГУЛ - Москва, Русия
 • д-р Васелики Камперидоу, Гърция
 • д-р Веселин Брезин - ЛТУ – София, България
 • д-р Владимир Кольозов, Р. Македония
 • д-р Деря Устаюмер, Турция
 • д-р Живко Гочев - ЛТУ, София, България
 • д-р Ивица Грбац – Шумарски факултет – Загреб, Хърватия
 • д-р Иво Вълчев - ХТМУ, София, България
 • д-р Ладислав Дзуренда – ТУ – Зволен, Словакия
 • д-р Мариус Барбу –  ТУ – Брашов, Румъния
 • дтн Ненчо Делийски  - ЛТУ – София, България
 • д-р Нено Тричков - ЛТУ – София, България
 • д-р Павло Бехта – НЛТУУ – Лвов, Украйна
 • д-р Панайот Панайотов  - ЛТУ – София, България
 • д-р Хуберт Палош, Словакия
 • д-р Силвана Прекрат, Хърватия
 • д-р Стефан Барцик, Словакия
 • д-р Ян Седлиачик – ТУ - Зволен, Словакия
 • д-р Юлия Михайлова - ЛТУ – София, България